การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 39

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 39

“นัก Motivate ต้องมีไหวพริบปฏิภาณดี จึงต้องฝึกการพูดแบบใช้ไหวพริบปฏิภาณ”

“ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่าย”
ส่วนหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 39 ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา