การนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 23

การนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 23

“R.I.T. จัดอบรมฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 23” ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19
เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 23

ตลอดระยะเวลา 3 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการนำเสนอตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ พื้นฐานและหลักการพูดนำเสนอ บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ พลังเสียง รวมถึงหลักการจัดทำ Power Point เทคนิคในการนำเสนอที่ได้ผลพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นติวเข้มชนิดตัวต่อตัวที่ผู้เข้าอบรมต้องก้าวข้ามความกลัวไปให้ได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ มีความเพียรพยายาม เรียนรู้ มุ่งมั่น ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการนำเสนออย่างเต็มที่ ได้ฝึกการนำเสนอในหลายๆ รอบ ในแต่ละรอบได้มีการบันทึกวีดีโอเพื่อดูพัฒนาการนำเสนอ ทำให้นำเสนอได้ดีขึ้นๆ ในแต่ละรอบจนประสบความสำเร็จได้ตามที่ต้องการสามารถนำเสนองานต่างๆ ได้อย่างเป็นมีออาชีพ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ