กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑”

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ” ซึ่งอยู่ในโครงการ “สร้างนักแนะแนวอาชีพต้นแบบรุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ให้กับนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ จำนวน ๒๔ ท่าน ณ.โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ. นครปฐม โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติทุกคน ในเชิงเทคนิควิธีการในการเป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกให้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการบรรยายในแต่ละรอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้ ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรต้นแบบ รุ่นที่ ๓ ตามที่ผู้บริหารวางไว้