กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒”

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ” ซึ่งอยู่ในโครงการ “นักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐” ให้กับนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ จำนวน ๒๐ ท่าน ณ.โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในเชิงเทคนิควิธีการในการเป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ตามที่ผู้บริหารวางไว้