กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ” ซึ่งอยู่ในโครงการ “นักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙” ให้กับนักวิชาการ ชำนาญการ จำนวน 20 ท่าน ณ.โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจในเชิงเทคนิควิธีการในการเป็นวิทยากร มีความสุข สนุกสนานในการอบรม ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนตั้งใจในการฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!