กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กองพัฒนาบุคลากร กรมการจัดหางาน ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม” ซึ่งอยู่ในโครงการ “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง รุ่นที่ 14 “ ให้กับนักวิชาการแรงงานชำนาญการ จำนวนประมาณ ๕๐ ท่าน ณ.โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ โครงการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการพูด การนำเสนอบนเวที ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!!