กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัด“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ให้จัด “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม” ซึ่งอยู่ในโครงการ “พัฒนานักบริหารความปลอดภัยชั้นสูง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รุ่น ๖o ท่าน ณ.โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ผู้เข้าสัมมนาทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดในการประยุทธ์กิจกรรมต่างๆ ในการทำงานเป็นทีมให้เข้ากับการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานไปยังองค์กรหน่วยงานและสังคมภายนอกของสถานประกอบกิจการตามนโยบายความปลอดภัยและชีวอนามัยของประเทศไทย ( Safety Thailand )


  • October 20, 2020