กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบหลักสูตรและเขียนแผนการเป็นวิทยากรอย่างไรให้ดู Smart” ซึ่งอยู่ในโครงการสร้างนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ หลักสูตร “นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐” ให้กับนักวิชาการแรงงานชำนาญการ จำนวน ๒๐ ท่าน ณ.โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม

การอบรมนี้จัดเป็นครั้งที่สองเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของวิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 2 รวมถึงการถ่ายทอดความรู้พิเศษเพิ่มเติมในการนำเสนอของวิทยากรให้ดู Smart บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติ ชนิดแข้มข้น ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา