ภาวะผู้นำที่ดีในหัวหน้างาน
Jul 05 2021
July 5, 2021

5 กค.2564 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

หัวหน้างานต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะทำให้ลูกน้องศรัทธาเชื่อถือ เพื่อผลสำเร็จของทีมงานและองค์กร หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรการที่จะทำให้หัวหน้างาน รู้บทบาทและหน้าที่ ปรับตัวพัฒนาแนวคิดทัศนคติ มีความสามัคคีในการบริหารทีม จงรักภักดีต่อองค์กร นำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492

Live Preview