Oct 21 2020
October 21, 2020

21-23 ตค.2563 วิทยากรมืออาชีพ

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

วิทยากรมืออาชีพ” ติวเข้ม! ปฏิบัติข้น เห็นผลจริง เปลี่ยนแปลงได้จริง

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากร
ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?
1. ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน
2. ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. ขาดเทคนิคการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ
4. ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้
5. ขาดความต่อเนื่อง การนำเสนอไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าสัมมนาอึดอัด
6. ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมได้
ฯลฯ

จุดเด่นของหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ
• เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 4 ท่านเท่านั้น!! ทำให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นแบบติวเข้ม ตัวต่อตัว
• บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน
• เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
• หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา ทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่วิทยากร
• เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการบรรยาย มีหลักการยืน การนั่ง การถือไมค์ที่ดูดีสง่างามสมกับการเป็นวิทยากร
• เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียง ที่ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ
• ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการบรรยายในเชิงปฏิบัติได้ตรงประเด็น
• มีวิทยากรผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเวลา

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรระดับมืออาชีพ เราเน้นการฝึกปฏิบัติ อย่างเข้มข้นแบบติวเข้ม ตัวต่อตัว เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมชัดเจน 

รับเพียง 5 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492

Live Preview