41Days18Hrs21Mins38Secs
Sep 23 2019

23 กย.2562 เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

การสอนงาน เป็นหัวใจสำคัญของหัวหน้างาน เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรที่ทำให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการสื่อสาร การแนะนำสอนงานต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หล่อหลอมการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรของคุณ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492