Oct 17 2023
October 17, 2023

17-19 ตค.2566 วิทยากรกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492


“วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย” 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ” จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมถึงมีความรู้และทักษะในการเป็นวิทยากรบรยายได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่น ในการบริหารการจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สนใจอบรมวิทยากรสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492