ภาวะผู้นำที่ดีในหัวหน้างาน
May 16 2023
May 16, 2023

16 พค.2566 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492


หัวหน้างานต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะทำให้ลูกน้องศรัทธาเชื่อถือ เพื่อผลสำเร็จของทีมงานและองค์กร หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรการที่จะทำให้หัวหน้างาน รู้บทบาทและหน้าที่ ปรับตัวพัฒนาแนวคิดทัศนคติ มีความสามัคคีในการบริหารทีม จงรักภักดีต่อองค์กร นำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Live Preview