May 15 2023
May 15, 2023

15 พค.2566 “บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492


Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี” ผู้นำที่ดีต้องคิดถูกต้อง ทำถูกต้อง แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

คุณจะได้เรียนรู้บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างศิลปะการพูดสร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของคุณ

รับเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492

Live Preview