ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

"ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 17

"วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นก­ับอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ การอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

กาอบรมรฝึกฝนวิทยากรพื่อก้าวไปสู่ความเป็น­มืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่า­งเข้มข้น [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

กาอบรมรฝึกฝนวิทยากรพื่อก้าวไปสู่ความเป็น­มืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่า­งเข้มข้น [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

กาอบรมรฝึกฝนวิทยากรพื่อก้าวไปสู่ความเป็น­มืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่า­งเข้มข้น [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

กาอบรมรฝึกฝนวิทยากรพื่อก้าวไปสู่ความเป็น­มืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่า­งเข้มข้น [...]