อบรมนอกสถานที่

อบรมวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [...]

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรนำกิจกรรม นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์   ความสำคัญ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ [...]

บทบาทภาวะผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำ ทีมคุณภาพ 100% ความสำคัญ “ผลงานความสำเร็จในองค์กร [...]

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ ในการทำงานเป็นทีม ความสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง [...]