อบรมที่สถาบัน

เทคนิคการเป็นพิธีกร

"เทคนิคการเป็นพิธีกร"   ความสำคัญ “พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ [...]

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ อุปสรรคและปัญหา ท่านหรือผู้บริหารในองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่? [list type="arrow"] ไม่รู้ว่าจะบริหารและนำองค์กรได้อย่างไร? ไม่รู้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? ไม่รู้ว่าผู้นำต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร? ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือ ไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง? ขาดทัศนคติในภาวะของผู้นำ [/list] ความสำคัญ บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ [...]