ข่าวสาร

วิทยากร ต้องวางแผนก่อนการบรรยายทุกครั้ง

"การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของวิทยากร การวางแผนทำให้การบรรยายนั้นประสบความสำเร็จ [...]

บทบาทที่ดีของวิทยากร

"วิทยากรต้องมีบทบาทที่หลากหลายในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปสู่ผู้เข้าอบรม - [...]