กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในหมู่คณะ

Back to สาระน่ารู้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในหมู่คณะ

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จำเป็นต้องมีอยู่ในหมู่คณะ ทั้งนี้เพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันในการอยู่ร่วมกันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้เข้าอบรม สัมมนา เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเห็นอก เห็นใจ ซึ่งกันและกัน www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Share this post

Back to สาระน่ารู้