Tag - ความเป็นผู้นำ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำอุปสรรคและปัญหาท่านหรือผู้บริหารในองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?[list type="arrow"]ไม่รู้ว่าจะบริหารและนำองค์กรได้อย่างไร? ไม่รู้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? ไม่รู้ว่าผู้นำต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร? ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือ ไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง? ขาดทัศนคติในภาวะของผู้นำ[/list]ความสำคัญบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ [...]