อบรม “วิทยากรมืออาชีพ” Train the trainer

วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพสนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน

ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ขาดเทคนิคการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ

ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้

ขาดความต่อเนื่อง การนำเสนอไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าสัมมนาอึดอัด

ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมได้ ฯลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Inhouse Training & Public Training

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น !!!

“ เพียง 21 ชั่วโมง สร้างท่านเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : Train The Trainer (TTT.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ”(Resource Person)

1. ความสำคัญ

การจัดประชุม – สัมมนา ที่มีประสิทธิภาพ “วิทยากร” ผู้บรรยาย ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างผลสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมายในการอบรม – สัมมนา เพราะ “วิทยากร” คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมจนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ

การฝึกวิทยากรให้เป็นมืออาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆองค์กรไหนมีวิทยากรอาชีพมาก องค์กรนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ เสริมสร้างฝึกทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
3. “ฝึกปฏิบัติ” ในการบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ
1.เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของวิทยากร
2.เรียนรู้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจน เทคนิคการปฏิบัติ เพื่อการเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพูดตามหลักสากล พัฒนาบุคลิคภาพ การถ่ายทอด ความรู้และการใช้สื่อทัศนูปกรณ์สำหรับการบรรยาย
4. “ฝึกปฏิบัติ” การใช้เทคนิคต่างๆ  เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเป็นวิทยากร

3.รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูดของวิทยากรตามหลักสากล
2. ความหมายของวิทยากร
3. ความสำคัญของวิทยากร
4. บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
5. คุณสมบัติของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
7. ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ
8. ภาพรวมของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
9. จรรยาบรรณและข้อพึงระวังของวิทยากร
10. “ฝึกปฏิบัติ” การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
1.เรียนรู้ทำความเข้าใจในความหมายความสำคัญของวิทยากร
2.เรียนรู้ทำความเข้าใจในการพูดตามหลักสากลของวิทยากร
3.คุณสมบัติของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
4.เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
5.เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร
6.การวางแผนเตรียมการบรรยายของวิทยากร
7.การใช้อุปกรณ์การบรรยายรวมถึงเทคนิคการทำ Power Point
8.เทคนิคการบรรยายของวิทยากร
9.การจัดทำ การประเมิณผลการอบรม – สัมมนา
10.ภาพรวมของวิทยากรที่ดี
11.จรรยาบรรณและข้อพึงระวังของวิทยากร
12.ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการบรรยายของวิทยากร ในรูปแบบต่างๆ เช่น
– ฝึกปฏิบัติ  การบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจได้ง่าย
– ฝึกปฏิบัติ  การบรรยายโน้มน้าวทำให้เกิดความเชื่อ
– ฝึกปฏิบัติ  เทคนิคการเปิดใจของวิทยากร
– ฝึกปฏิบัติ  เทคนิคการดึงส่วนร่วมของวิทยากร
– ฝึกปฏิบัติ  เทคนิคการยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบ
– ฝึกปฏิบัติ   เทคนิคการใช้พลังเสียงปลุกเร้าสร้างความเชื่อมั่น
13.สอบการเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่าง ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคต่างๆ กับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
4. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ
5. ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. ถ่ายทำ VDO ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อดูพัฒนาการ ทำให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
4. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคต่างๆ กับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ
6. ต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนดในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

5. กำหนดการอบรม – สัมมนา

ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
ตามตารางการอบรมสัมมนาของสถาบัน

5. ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

– อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. =  21 ชั่วโมง

6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อรุ่น

– รุ่นละไม่เกิน 5 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถ ประเมินผลได้ครบถ้วน

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

– เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
– ครูอาจารย์ทุกระดับการศึกษา
– ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น
– วิทยากร นักฝึกอบรม ที่ต้องการเสริมเทคนิคการพูดให้เป็นที่น่าสนใจ
– ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดกับบุคคลเป็นจำนวนมากๆ
– ผู้ที่ต้องการพูดกระตุ้นจูงใจผู้อื่น

8. การมอบเกียรติบัตร / เกณฑ์มาตรฐานการอบรม

ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าสัมมนาที่สอบผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด การเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเท่านั้น!

9. อัตราค่าสัมมนา

– สอบถามถามรายละเอียดจากทางสถาบันฯ