กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally

“สามัคคี คือพลัง พลังก่อเกิดความสำเร็จ ”
ความรัก ความผูกพัน ความห่วงใย สัมพันธภาพที่ดี
จำเป็นต้องมีอยู่ในองค์กร

สมาชิกในองค์กรของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่?

ขาดความรัก ความผูกพัน ไม่ใยดีต่อกัน

ขาดความสามัคคี ไม่ร่วมแรงร่วมใจ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขาดกำลังใจ ท้อแท้ หดหู่ รู้สึกเหนื่อย และเบื่อหน่าย

มีความขัดแย้ง ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลมากขึ้น

ทำงานเป็นทีมด้วยความยากลำบากเพราะขาดสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีทิศทางเดียวกันในการทำงาน

องค์กรไม่เติบโตตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนสำคัญเกิดจากการขาดกลุ่มสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

โครงการสัมมนา : กิจกรรมนอกสถานที่

หลักสูตร : “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม walk rally”

1. ความสำคัญ

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

“กิจกรรม : กลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในองค์กร ” เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1.ได้รับความสนุนสนานและผ่อนคลายความเครียด
2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในกลุ่มองค์กร
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วย ความรักความผูกพัน
6. บทบาทภาวะของผู้นำในการทำงานเป็นทีม

3. รายละเอียดของกิจกรรม

1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
2.กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
3.กิจกรรมการสร้างสายสัมพันธ์
4.กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

4. วิทยากรผู้นำเสนอ

อ.กร การันตีและทีมงาน
– ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

5. วิธีการฝึกอบรม –สัมมนา

1. วิทยากรอบรม – สัมมนาด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี
และกิจกรรมการทำงานเป็นทีม
2. นำกิจกรรมที่ปฏิบัติมาสรุปเป็นแนวคิ่ดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเพิ่มพูนประสิทธิผล

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม – สัมมนา

– ตามความเหมาะสมที่ผู้จัดสัมมนากำหนด

7. จำนวนผู้เข้าสัมมนา

– ขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา

8. สถานที่จัดสัมมนา

– ขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา

9. อัตราค่าสัมมนา

– สอบถามรายละเอียดจากทางสถาบันฯ

10. ตัวอย่างกิจกรรม

– ตามภาพต่างๆด้านล่างนี้