วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

“ กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรักผูกพัน ในองค์กร เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เกิดการหล่อหลอมมีความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม แต่การนำกิจกรรมนันทนาการไม่ใช่เรื่องง่าย !!! “

วิทยากรที่นำกิจกรรมนันทนาการจะต้องสามารถเล่นกับอารมณ์ของผู้เข้าสัมมนา สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมคล้อยตาม ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน มีความรักมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงเกมที่นำมาใช้ จนทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดังนั้น !!! 

กิจกรรมนันทนาการ จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของวิทยากร 

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากรนำกิจกรรมท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมคล้อยตามได้

ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือ

ขาดเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก น่าเบื่อ

ไม่รู้ลำดับ ขั้นตอน ไม่รู้ว่าจะต้องนำกิจกรรมอะไร? ก่อน , หลัง

กร่อย !!! ไม่สนุก นำกิจกรรมไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกอึดอัด

ขาดส่วนร่วมในการนำกิจกรรม ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมได้

นำกิจกรรมได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

บุคลิกภาพไม่เหมาะสมที่จะนำกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก ไม่ขำ

ขาดความสุภาพ อ่อนโยน ไม่ถูกต้องกาลเทศะ นำกิจกรรมได้ไม่เหมาะสม

ขาดเกม กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะนำเสนอฯลฯ

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร : วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

ณ. ห้องอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละไม่เกิน 10 ท่าน เท่านั้น !!!

“ เพียง 18 ชั่วโมง เปลี่ยนท่านเป็นวิทยากรนำกิจกรรม”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : Train The Trainer (TTT.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมสันทนาการ”
(Resource Person For Team Building & Walk Rally)

1. หลักการและเหตุผล

การทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ทำให้ลดความขัดแย้ง ความหวาดระแวง ที่เกิดขึ้นในองค์กร วิทยากรผู้นำกิจกรรมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้จักวิธีการใช้ กิจกรรม , เกม ให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงความชัดเจนในการสื่อสารว่าต้องทำอย่างไร? มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? และสิ่งสำคัญที่สุดต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้เข้าสัมมนาได้ ต้องทำให้ผู้เข้าสัมมนาคล้อยตามและร่วมเล่นกิจกรรมได้ในที่สุด

บุคลิกภาพของวิทยากรที่นำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่วไป การทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นั้น วิทยากรผู้นำกิจกรรมต้องมีบุคลิกดูดี สนุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี ชอบแสดงออก ไม่กลัว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ” เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ” สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของวิทยากรผู้นำกิจกรรม
2.เรียนรู้ทำความเข้าใจในบทบาทสำคัญ รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติ เพื่อการเป็นวิทยากรนำกิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอกิจกรรม เกมส์ ต่างๆ “ฝึกปฏิบัติ” การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อ เป็นวิทยากรนำกิจกรรมสันทนาการ
4. นำความรู้ การฝึกปฏิบัติที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการ

3.รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
2. พื้นฐานการพูดของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การวางแผนนำกิจกรรม
4. คุณสมบัติของวิทยากรผู้นำกิจกรรมนันทนาการ
5. บุคลิกภาพของวิทยากรผู้นำกิจกรรมนันทนาการ
6. การนำกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน
– กิจกรรมเตรียมความพร้อม
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– กิจกรรมแบ่งกลุ่ม
– กิจกรรมการทำงานเป็นทีม
– กิจกรรมแข่งขันการทำงานเป็นทีม

7. เทคนิคการใช้กิจกรรม เกมส์ ต่างๆ
8. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น
– ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการนำกิจกรรมต่างๆ
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำกิจกรรมเตรียมความพร้อม
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม การทำงานเป็นทีม
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำกิจกรรมด้วยเกม ต่างๆ
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการดึงส่วนร่วม
– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้พลังเสียงปลุกเร้าสร้างความเชื่อมั่นในการนำกิจกรรม

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2.ถ่ายทำ VDO ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย เพื่อดูพัฒนาการ ทำให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
4. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคต่างๆ กับการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
5. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ

5. กำหนดการอบรม – สัมมนา

– ตามตารางการอบรม – สัมมนา

6. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ. สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

7. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

– ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน

8. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อรุ่น

– รุ่นละไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถประเมินผลได้ครบถ้วน

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

– ผู้นำ เจ้าหนาที่ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– วิทยากร นักฝึกอบรมที่ต้องการเสริมกิจกรรมก่อนหรือระหว่างการบรรยายเพื่อทำให้การบรรยายนั้นไม่น่าเบื่อ
– ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น ที่ต้องการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับบุคคลเป็นจำนวนมากๆ
– บุคคลทั่วไปที่รักและชอบทำกิจกรรม ต้องการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10. การมอบเกียรติบัตร / เกณฑ์มาตรฐานการอบรม

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าสัมมนาที่ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สถาบันฯ กำหนด เท่านั้น!!!

11. การลงทะเบียน

– สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)
โทร. 02-381-4070-71, 081-805-7584 , 081 – 655 – 9417

12. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

1. เมื่อสถาบันฯได้รับเอกสารยืนยันฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน รายละเอียด พร้อมการเตรียมการเข้ารับการฝึกอบรม แผนที่สถาบัน กำหนดการฝึกอบรม โดยละเอียดไปยังท่านทันที
2. เพื่อความสง่างามของผู้เข้ารับการอบรม กรุณาแต่งกายสุภาพ

13. วิธีการยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรม

1. กรอกรายละเอียดใน “เอกสารยืนยันฯ” ที่แนบ
2. ชำระค่าลงทะเบียน
เข้าบัญชี ในนาม บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010 – 2 – 25272 – 3
3. ส่งแฟกซ์ เอกสารยืนยันฯ และสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่หมายเลข 02 – 381 – 4072

หมายเหตุ
1.สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
2.กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการเข้าฝึกอบรม จักเป็นพระคุณยิ่ง
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-381-4070-71, 081-805-7584 , 081 – 655 – 9417