พลังแห่งการนำเสนอ

การนำเสนอคือหัวใจสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอที่ดีต้องมีพลัง ทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ โดยเฉพาะ พลังแห่งการนำเสนอ “Power Of Presentation”

ท่านเจอปัญหานี้หรือไม่?

รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องนำเสนองานต่อที่ประชุม

กลัว! ไม่กล้านำเสนอ เพราะ ขาดความเชื่อมั่น

นำเสนอแล้วไม่มีใครฟัง เพราะขาดพลังในการนำเสนอ

Power Point ดูไม่น่าสนใจ ทำให้นำเสนอได้ไม่ดี

จูงใจผู้ฟังไม่ได้เพราะขาดเพลังและเทคนิคในการนำเสนอ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร : Power Of Presentation

Inhouse Training & Public Training

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น !!!

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)
โครงการสัมมนา : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร : Power Of Presentation

1. หลักการและเหตุผล

การนำเสนองานต่อที่ประชุม หัวใจสำคัญคือทำอย่างไร? ให้ผู้ฟังในที่ประชุมเข้าใจและสนใจในเรื่องที่ผู้พูดนำเสนอ บ่อยครั้งที่นำเสนองานแล้ววกไปวนมา นำเสนอไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่มีพลังในการนำเสนอ เสียงไม่ดัง ไม่ชัดเจน ไม่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังในคล้อยตามได้ การจัดทำ Power Point ในการนำเสนอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจหรือไม่ ภาพสไลด์หรือข้อมูลประกอบการบรรยายถ้าไม่เป็นที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้การนำเสนอนั้นล้มเหลวได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Power Of Presentation” เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถช่วยให้ท่านมีพลัง พร้อมพัฒนาการด้านการนำเสนอได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล สามารถโน้มน้าวผู้ฟัง ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม ให้เห็นโอกาส มีความเชื่อมั่นคล้อยตามท่านได้ ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับการนำเสนองาน พัฒนาหน้าที่การงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้ในทีสุด

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เรียนรู้ มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญในบทบาทบุคลิกภาพของการนำเสนอ
2. เรียนรู้ มีความเข้าใจในศิลปะการพูด หลักการ ที่ถูกต้องตามหลักสากล ของการนำเสนอ
3. เรียนรู้ การวางแผนการถ่ายทอดเพื่อลำดับเรื่องราวการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
4. มีเทคนิคการจัดทำ Power Point หัวใจสำคัญของการนำเสนอ
5. ฝึกทักษะการพูด ทำให้พูดเป็น นำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีได้ผล
6. ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกต่อคนหมู่มาก มีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ
7. ฝึกการพูด Motivation การสร้างพลังในการนำเสนอ สร้างแรงจูงใจให้เชื่อและทำตาม

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1.ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทบุคลิกภาพของการนำเสนอ
2. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการพูด ที่ถูกต้องตามหลักสากล ของการนำเสนอ
3.พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง เวลา
4.โครงสร้างการนำเสนอที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน
5.การสร้างความมั่นใจ ระงับความประหม่า สร้างพลังความเชื่อมั่น เพื่อให้การนำเสนอเป็นที่น่าเชื่อถือ
6. การวางแผนการถ่ายทอดเพื่อลำดับเรื่องราวการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
7. การจัดทำ Power Point หัวใจสำคัญของการนำเสนอ
8.ฝึกปฏิบัติเข้มในการนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที
– นำเสนอเพื่อให้ข้อมูล ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย
– นำเสนอเพื่อชี้ชวน หรือชักนำทำให้เกิดความเชื่อและทำตาม
9. ประเมินผลการพูดทุกหัวข้อมีเอกสารประกอบเพื่อการพัฒนาการพูดได้ดีขึ้น

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอบนเวทีสำหรับทุกท่านตามหัวข้อต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที
4. ถ่ายทำ VDO ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อดูพัฒนาการ ทำให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5. กำหนดการอบรม – สัมมนา

– ตามตารางการอบรมของสถาบันฯ

6. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ. สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

7. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

– ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน

8. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อรุ่น

– รุ่นละไม่เกิน 5 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถประเมินผลได้ครบถ้วน

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

– เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
– ครูอาจารย์ทุกระดับการศึกษา
– ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น
– วิทยากร นักฝึกอบรม ที่ต้องการเสริมเทคนิคการพูดนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ
– ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดนำเสนอกับบุคคลเป็นจำนวนมากๆ
– ผู้ที่ต้องการนำเสนอจูงใจผู้อื่น

10. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม

1. เมื่อสถาบันฯได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียน จะจัดส่ง รายละเอียด พร้อมการเตรียมการเข้ารับการฝึกอบรม แผนที่สถาบัน กำหนดการฝึกอบรมโดยละเอียดไปยังท่านทันที
2. เพื่อความสง่างามของผู้เข้ารับการอบรม กรุณาแต่งกายสุภาพควรสวมชุดสูทสากล
3. ผู้เข้าสัมมนาควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม เช่น
– โน๊ตบุ้ค
– ข้อมูล PowerPoint จริง ในการนำเสนอ

11. การมอบเกียรติบัตร / เกณฑ์มาตรฐานการอบรม

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าสัมมนาที่สอบผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเท่านั้น!!!

12. การลงทะเบียน

– สอบถามรายละเอียดจากทางสถาบันฯ