พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการค้นพบ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในตัวเอง “พลังศักยภาพ” หรือ “พลังแฝงเร้น” สามารถ“ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”

“พลังศักยภาพ”  สามารถสร้างความสำเร็จ…ให้เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ท่าน…เป็นผู้หนึ่ง ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้ เพียง ค้นพบ และรู้วิธี ดึง “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่มาใช้

ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่ ?

หวาดกลัว วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

ไม่เชื่อว่าความฝันความปรารถนาที่ต้องการจะเป็นจริงได้

มีความเคยชินแบบเดิมๆ หยุดอยู่กับที่ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง

มีพื้นฐานความคิดว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้”

เป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำให้บรรลุเป้าหมาย

 กลัว!!!  ทุกสิ่งทุกอย่าง จนเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับคนรอบข้าง

สถาบันการฝึกอบรม R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรม – สัมมนา 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคคล

หลักสูตร :  พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.  ถ.สุขุมวิท 69  พระโขนง  กรุงเทพฯ 

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 10  ท่าน เท่านั้น!! 

“เพียง 1 วัน ชี้ตัวท่าน เห็นเหมืองเพชร”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : พัฒนาศักยภาพบุคคล
หลักสูตร :  พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ (POWER OF LIFE)

1. ความสำคัญ

คนเรามักจะรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่น ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อประสบความล้มเหลว ก็ยิ่งท้อแท้เบื่อหน่าย ขอใช้ชีวิตไปวัน ๆ เท่านั้นไม่อยากต่อสู้ดิ้นรนอะไร เพราะคิดว่า ชีวิตคงดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้  แต่บางคนกลับยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอย่างเชื่อมั่นเพื่อก้าวสู่เป้า หมายตามที่ได้วางเอาไว้และสำเร็จตามใจปรารถนา ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร คนเราก็ยังมีความแตกต่าง ทุกสิ่งทุกอย่างต่างกันที่ ความคิด

ในร่างกายของคนเรามีพลังชนิดหนึ่งแฝงเร้นอยู่ พลังชนิดนี้จะออกมาทำงานตาม “ความคิด” ของเจ้าของความคิดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ “สำเร็จ”  หรือ “ล้มเหลว” พลังชนิดนี้ก็จะทำงานตามความคิดนั้น คนเราทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นและต้องการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี พลังแฝงเร้นนี้สามารถช่วยเหลือให้คนเราประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เพียงแต่ขอให้รู้วิธีการดึงพลังแฝงเร้นนี้มาใช้เท่านั้น

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1. เรียนรู้และค้นพบ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรา
2. เรียนรู้และค้นพบ “เป้าหมาย” ชีวิตและเป้าหมายในการทำงาน
– นำ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่มาใช้เพื่อ
* ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จ โดย…
– ลดความเครียด  “สร้างพลังความเข้มแข็งให้จิตใจ  ออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา”
– ลดความกลัว  “สร้างพลังความเชื่อมั่น”  “ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้” 
– ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  “สร้างแนวคิดเชิงบวก และความเคยชินใหม่ๆ”  ซึ่งเป็นรากฐาน
ของความสำเร็จ
* บรรลุ  “เป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายตามที่ต้องการ”  เพื่อความสำเร็จในชีวิต

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 ภาคทฤษฎี
1. แผนพัฒนา 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ
2. แววของผู้ประสบความสำเร็จ  7 ประการ
3. ธรรมชาติของมนุษย์
4. กระบวนการทำงานของระบบสมองและจิตใจ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตทั้ง 2 ดวง
6. สาเหตุที่ทำให้คนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
7. การปลูกฝังทัศนคติต้นเหตุแห่งความสำเร็จ
8. เทคนิคการดึงพลังศักยภาพไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
9. เป้าหมาย ความฝัน ความปรารถนา คือความสำเร็จของชีวิต
ภาคปฏิบัติ 
1. การจินตนาการ , การสร้างพลังศักยภาพ
2. การผ่อนคลายความเครียด
3. การสร้างพลังความเชื่อมั่น
4. ความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต
5. การออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา
6. การสร้างเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของชิวิต

4. กำหนดการฝึกอบรม – สัมมนา

– ตามตารางการอบรม – สัมมนา

5. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT.    ถ.สุขุมวิท 69   พระโขนง  กรุงเทพฯ

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

1 วัน  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

7. วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

หลักสูตรการสัมมนานี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติสลับกันไป พร้อมกับการทดสอบ ดังนี้ 
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติการดึงพลังศักยภาพในรูปแบบต่างๆ
4. สรุปและประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

8. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

1. เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ ที่ต้องการนำ “พลังศักยภาพ” ไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จ  ให้กับชีวิตการงาน สังคม และครอบครัว
2. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ง่ายต่อการบริหารองค์กร
3. ผู้บริหารทีมงานขาย ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและทีมงานในการเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
4. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ ร่างกาย ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

9. การมอบเกียรติบัตร

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 100 % เท่านั้น