เทคนิคการเป็นพิธีกร

“พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของพิธีกร ”

การจัดประชุมของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นพิธีกร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่สามารถสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานตื่นเต้นได้

ขาดพลัง ไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

เรียงลำดับขั้นตอนไม่ได้วกไปวนมาทำให้การจัดอบรมล้มเหลว

ยืดเยื้อไม่สามารถควบคุมเวลา ให้เป็นไปตามกำหนดการ ทำให้น่าเบื่อ

สะดุด ขาดความต่อเนื่อง ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร

ขาดไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ ฯลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร : เทคนิคการเป็นพิธีกร (M.C.)

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น !!!

“ เพียง 3 วัน สร้างท่านเป็นพิธีกรมืออาชีพ”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : Train The Trainer (TTT.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร (M.C.) ( Master Of Ceremony)

1. ความสำคัญ

การจัดประชุม สัมมนา ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโต มีความมั่นคง องค์ประกอบหนึ่งของการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือการสร้างบรรยากาศให้มีสีสรร สนุกสนาน ตื่นเต้น ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ “พิธีกร” หรือผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ที่เก่งจะสามารถสร้างบรรยากาศ พร้อมทั้งควบคุมเวลาให้เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม – สัมมนา

“พิธีกร” ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้การประชุม – สัมมนามีบรรยายกาศ น่าตื่นเต้น สนุกสนาน น่าสนใจ การฝึกพิธีกรจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ที่ต้องการการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

2. วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพูดตามหลักสากลของพิธีกร
2.เรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกร
3.มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพิธีกรตามขั้นตอนต่างๆ
4.ฝึกปฏิบัติ การเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการ
5.สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเป็นพิธีกร

3.รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพูดตามหลักสากลของพิธีกร
2. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นพิธีกร ดังนี้
2.1 รูปแบบของพิธีกรดำเนินรายการ
2.2 องค์ประกอบสำคัญในการจัดงานอบรม -สัมมนา
2.3 ความหมายของพิธีกร
2.4 ความสำคัญของพิธีกร
2.5 คุณสมบัติทักษะพื้นฐานการเป็นพิธีกร
2.6 บทบาทหน้าที่ของพิธีกร
2.7 ขั้นตอนการเป็นพิธีกร
3. ฝึกปฏิบัติ การเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ
4. สอบการเป็นพิธีกรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. ถ่ายทำ VDO ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย เพื่อดูพัฒนาการ ทำให้ปรับปรุงแก้ไขไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
4. ฝึกปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่างๆ ของการเป็นพิธีกร
5. ฝึกปฏิบัติ การเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ
6. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ
7. ต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนดในการเป็นพิธีกร

5. กำหนดการฝึกอบรม – สัมมนา

– ตามตารางการอบรม – สัมมนา

6. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

7. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

– 3 วัน = 21 ชั่วโมง

8. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อรุ่น

– รุ่นละ 5 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถประเมินผลได้ครบถ้วน

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

– สำหรับทุกท่านที่ต้องการเป็นพิธีกร

10. การมอบเกียรติบัตร / เกณฑ์มาตรฐานการอบรม

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สอบผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนดการเป็นพิธีกรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเท่านั้น!!!