บทบาทภาวะผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

“ผลงานความสำเร็จในองค์กร เกิดจากการทำงานเป็นทีม แต่..ผลงานความสำเร็จที่มีปริมาณและคุณภาพมากกว่าเกิดจากการทำงานเป็นทีมคุณภาพ  100  % ”

 สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร หรือ องค์กรของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่?

ทำงานผิดพลาด ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100 %
มีการทำงานเป็นทีมแต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100 % 
ขาดความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน 
ขาดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม ทำให้ได้ผลงานไม่เต็ม 100 % 
ขาดพลังไม่สามารถร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 100 %

สถาบันพัฒนาบุคลากร  R.I.T.

โครงการสัมมนา : พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

Leadership Teamwork Seminar 100 % ( L.T.S.)

 1. ความสำคัญ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง การสร้างผู้นำให้เข็มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาทัศนคติ แนวคิด ให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ รวมถึงมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมาย โดยคิดว่า  “ไม่สำเร็จไม่เลิก” ทั้งนี้ผู้นำต้องคิดอยู่เสมอว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้” ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้  ผู้นำที่ดีต้องนำและสร้างทีมงานได้ โดยเฉพาะการสร้างพลังทีมคุณภาพ 100 % การมีทีมคุณภาพ 100 %  ย่อมสร้างผลงานได้มากกว่าทีมธรรมดาทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณของผลงาน

 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำทีมคุณภาพ 100 %  จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาทุกคน เข้าใจความหมายของการทำงานเป็นทีม 100 %  รวมถึงพันธะสัญญาต่อเป้าหมาย ชนิด  “ไม่สำเร็จไม่เลิก”  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ ถ้าไม่ยอมแพ้เสียก่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ  เพื่อผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันขององค์กร

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1.ได้รับความสนุนสนานและผ่อนคลายความเครียด
2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
3. ปรับทัศนคติ แนวคิดเชิงบวก ให้ต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ เพื่อก้าวไป สู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันในการทำงานเป็นทีม 100 %
4. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่น มีจิตใจเต็ม 100 %  อย่างแท้จริง
5. ฝึกให้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีพันธะสัญญา ในบทบาทของผู้นำทำงานเป็นทีม 100 % “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”
6. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี หล่อหลอมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
7. ประสานจุดเด่น ระดมวิธีคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
8. เรียนรู้การสร้างพลังทีมผู้นำคุณภาพ 100 %   “ ไม่มีอะไรที่เป็นไม่ได้ ถ้าไม่ยอมแพ้”
9. ฝึกปฏิบัติ  รวมพลัง สร้างพลังทีมผู้นำคุณภาพ 100 %  มุ่งมั่นสู่ชัยชนะ “ ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1.หล่อหลอมภาวะความเป็นผู้นำด้วยกิจกรรมต่างๆ
– กิจกรรมทดสอบความพร้อม
– กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์
– กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
– กิจกรรมการทำงานเป็นทีม
2.ความหมายของทีมคุณภาพ  100  %
3.ความสำคัญของการสร้างพลังทีมคุณภาพ 100 %
4.บทบาทภาะวะความเป็นผู้นำทีมคุณภาพ 100 %
5.กลยุทธ์การสร้างพลังทีมคุณภาพ 100 %

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

– อบรม – สัมมนา  2  วัน 1  คืน

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม – สัมมนา

– ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา

6. วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

1. วิทยากรอบรม – สัมมนาด้วยกิจกรรมทีมคุณภาพ  100  %
2.  ทำ Workshop เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมที่ปฏิบัติมาสรุปเป็นแนวคิดเพื่อนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล

7. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม – สัมมนา

– คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่ต้องการหล่อหลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 100  %

8 . การเตรียมตัวเข้าอบรม – สัมมนา

1. เตรียมใจให้พร้อม
2. แต่งกายรัดกุมชุดลำลอง พร้อมสวมรองเท้าผ้าใบ

9.  วันที่อบรม – สัมมนา

– ขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา

10. สถานที่อบรม – สัมมนา

– จัดอบรม – สัมมนา ณ. รีสอร์ทที่มีห้องสัมมนาเพดานสูง

11. อัตราค่าสัมมนา

– สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันฯ

   

team100-1 team100 team100-3 team100-2