บทบาทภาวะความเป็นผู้นำองค์กร

ท่านหรือผู้บริหารในองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่รู้ว่าจะบริหารและนำองค์กรได้อย่างไร?
ไม่รู้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?
ไม่รู้ว่าผู้นำต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร?
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง?
ขาดทัศนคติในภาวะของผู้นำ

สถาบันพัฒนาบุคลากร  R.I.T.

โครงการสัมมนา : พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

หลักสูตร : “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำในองค์กร ”

Inhouse Training & Public Training

1. ความสำคัญ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครอีกหลายคนจะเข้าใจ ผู้นำต้องสามารถ บริหารชี้นำผู้ใต้บังคับบัญชาได้  บางคนก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร เป็นผู้นำในองค์กรตามตำแหน่งที่ได้รับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้นำแล้วต้องนำอย่างไร?  มีคุณสมบัติอย่างไร?  ทำอย่างไร?  ปฏิบัติอย่างไร?  การไม่มีความรู้ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำมีผลทำให้องค์กรไม่เจริญเติบโตตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้

การอบรม หลักสูตร “ บทบาทภาวะความเป็นผู้นำในองค์กร” จะช่วยทำให้ผู้นำในตำแหน่งต่างๆ รู้บทบาทและหน้าที่ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1. เรียนรู้  ทำความเข้าใจ ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ
2. เรียนรู้ มีความเข้าใจใน บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3. เรียนรู้ กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ ทำให้รู้วิธีการบริหารคนในองค์กร
4. ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
5. มีเทคนิคการวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
7. ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ในบทบาทของผู้นำ
8. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
9 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม
10. ฝึกปฏิบัติ  บทบาทภาวะการเป็นผู้นำทีมในเรื่องต่างๆ
1. เรียนรู้  ทำความเข้าใจ ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ
2. เรียนรู้ มีความเข้าใจใน บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3. ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
4. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
6. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1.  บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ
2.  บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3. การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
4.  ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
5. เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลาแบบผู้นำ
6. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
7. ความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
8. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม
9. ฝึกปฏิบัติ  บทบาทภาวะการเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆ
1.  บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ
2.  บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3.  ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
4. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
5. การทำงานเป็นทีม
6. การเป็นผู้นำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

อบรม – สัมมนา  2  วัน  1 คืน
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม – สัมมนา

ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
รุ่นละ 20 ท่าน

6. สถานที่จัดสัมมนา

ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
ณ. ห้องอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ. สุขุมวิท 69  พระโขนง  กรุงเทพฯ

7. วันที่อบรม – สัมมนา

ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้จัดสัมมนา
ตามตารางการอบรม – สัมมนา

8. วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

1. วิทยากรอบรม – สัมมนาด้วยกิจกรรมทั้ง  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.  ทำ Workshop เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
3.  นำกิจกรรมที่ปฏิบัติมาสรุปเป็นแนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. สรุปและประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

9. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม – สัมมนา

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น
3. ผู้ต้องการเรียนรู้บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

10. การมอบเกียรติบัตร

– ทางสถาบันฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 100 % เท่านั้น

11. อัตราค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดได้จากสถาบันฯ บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
47 อาคาร เอ็มที แอนด์ ที ชั้น 5 ห้องที่ 51 S ถนนสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-381-4070-1 โทรสาร 02-381-4072 มือถือ 08-7790-6670