เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์

 “เราไม่สามารถคาดหวังให้ผู้อื่น มีพฤติกรรมเหมือนเรา แต่เราสามารถปรับตัวเราให้เข้ากับผู้อื่น เพื่อผลสำเร็จร่วมกันได้ เพียงเรามีเทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

คน ทุกคน เกิดมา ล้วนแล้วแต่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เกิดมาจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน พฤติกรรมต่างกัน แนวคิดต่างกัน เมื่ออยู่รวมกัน บางครั้งก็เกิดปัญหา บ้างครั้งก็เกิดความขัดแย้งการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์สำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่ง ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ท่านและสมาชิกในองค์กรหรือในครอบครัวเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะพฤติกรรมแตกต่างกัน

เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้ทำงานไม่ราบรื่น

เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข

เอาแต่ใจตัวเองคาดหวังให้คนที่เรารักหรือผู้อื่นมีพฤติกรรมเหมือนเราจึงทำให้เกิดปัญหา

ไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกัน ทำให้อึดอัด จนทำให้เกิดปัญหาในที่สุด

ประสบความล้มเหลวเพราะใช้สมองผิดข้าง

ฯลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม – สัมมนา 

“เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ ”

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.  ถ.สุขุมวิท 69  พระโขนง  กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ  20  ท่านเท่านั้น!!!

“ เพียง 1 วัน สร้างสรรค์พฤติกรรมใหม่”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : กระบวนการ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สู่ความมั่งคั่ง
หลักสูตร : “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ ”

1. ความสำคัญ

การอยู่ร่วมกันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันหรือคนที่เรารักในครอบครัว ทุกคนอยากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะพฤติกรรมแตกต่างกัน บ้างครั้งเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหา ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ความไม่เข้าใจกัน ไม่ล่วงรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกัน  ไม่เพียงแต่เกิดปัญหาในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกิดปัญหากับครอบครัวและสังคมอีกด้วย
การมี  “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์” จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อ ผลสำเร็จร่วมกัน ประการสำคัญเราสามารถรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุด

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1. ทำให้มี “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรม” ของตนเองและผู้อื่นได้ว่าเป็นอย่างไร?
2. ทำให้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น
3. ทำให้รู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือบุคคลที่รักในครอบครัว
4. ทำให้รู้สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลว ทำให้มีแนวทางในการสร้างความสำเร็จ ให้กับตนเอง องค์กรและครอบครัว ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ทำให้ลดจุดอ่อนพิ่มจุดแข็งเพื่อความสำเร็จที่ต้องการ

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

ภาคทฤษฎี
1. กระบวนการทำงานของระบบสมองทั้ง 2 ซีก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสมองทั้ง 2 ซีก
3. พฤติกรรมการใช้สมองของมนุษย์
4. ความสำเร็จจากการใช้สมองถูกข้าง
5. ความล้มเหลวจากการใช้สมองผิดข้าง
6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ

ภาคปฏิบัติ    เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

4. กำหนดการฝึกอบรม

      – ตามตารางการอบรม – สัมมนา

5. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.    ถ.สุขุมวิท 69   พระโขนง  กรุงเทพฯ

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

รุ่นละ 1 วัน  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

7. วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

หลักสูตรการสัมมนานี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติสลับกันไป พร้อมกับการทดสอบ ดังนี้ 
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติการหยั่งรู้พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์
4. สรุปและประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

8. คุณสมบัติผู้รับการอบรม – สัมมนา

1. เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ ที่ต้องการนำ “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ ไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต
2. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ง่ายต่อการบริหาร
3. ผู้บริหารทีมงานขาย ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและทีมงาน ในการเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
4. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงาน การเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

9. การมอบประกาศนียบัตร

– ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ครบ 100 %  เท่านั้น!!!