ความรู้และทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย

“มีความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว  ขอให้เชี่ยวชาญทักษะจะเกิดผล ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทำให้ ความหวัง ความฝันของผู้คนเป็นจริงได้  แต่การทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง  จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะมากพอ”

สมาชิกในองค์กรของท่าน หรือ  ตัวท่านเองทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเช่นนี้หรือไม่?

ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายอย่างชัดเจน ทำธุรกิจแบบผิดๆ ถูกๆ

ขาดทักษะการทำธุรกิจ ขายไม่ได้ สปอร์นเซอร์คนไม่ได้ ชวนคนไม่เป็น

ขาดกำลังใจ ท้อแท้ หดหู่ รู้สึกเหนื่อย ไม่มีรายได้เพิ่ม มีแต่ค่าใช้จ่าย

ขาดเทคนิค ขาดหลักการ ขาดวิธีการ ตอบข้อโต้แย้งไม่ได้

สมาชิกในองค์กรทำงานไม่ได้ พึ่งแต่ตัวเราหรืออัพไลฟ์เพียงอย่างเดียว

ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการทำธุรกิจเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

ฯลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม – สัมมนา

“ความรู้พื้นฐานและทักษะการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ”

(Basic & Skill To Success)

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 15 ท่าน เท่านั้น !!

“เพียง 16 ชั่วโมง สร้างท่านเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ”

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : กระบวนการ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สู่ความมั่งคั่ง
หลักสูตร : “ความรู้พื้นฐานและทักษะการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ”
(Basic & Skill To Success)

1. ความสำคัญ

การก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือสิ่งที่ทุกคนฝันและปรารถนา การทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำให้ความฝันและความปรารถนาเป็นจริงได้ แต่การทำธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องการลงทุน

ทักษะการทำธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ฝึกฝน โดยต้องทำให้ได้เป็นขั้นตอน เป็นระบบ มีคนหลายคนที่ประสบความล้มเหลวเพราะความที่ไม่รู้อะไรเลย หรือรู้ไม่จริง การสัมมนา “ความรู้พื้นฐานและทักษะการดำเนินธุรกิจเครือข่าย” จะช่วยให้ท่านและทีมงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการทำธุรกิจได้อย่างง่ายดาย สามารถทำได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ความฝัน ความปรารถนา เป้าหมายที่วางไว้ ก็ใกล้แค่เอื้อม

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1. มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตกับความฝันอันแสนไกล
2. มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายว่าเป็นอย่างไร?
3. ความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายแตกต่างจากงานอื่นอย่างไร?
4. การลงทุนทำธุรกิจเครือข่ายอย่างชาญฉลาดเป็นระบบทำให้ประสบความสำเร็จ
5. จรรยาบรรณการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องสร้างความสำเร็จได้อย่างมั่นคง
6. ทัศนคติเชิงบวกคือพื้นฐานสำคัญของธุรกิจเครือข่าย
7. พลังความเชื่อ พลังความคิด พิชิตความสำเร็จ
8. เป้าหมายเส้นชัยที่ต้องไปให้ถึง
9. การคิดการวางแผน การทำธุรกิจเป็นขั้นตอนเป็นระบบ
10. เทคนิควิธีการเริ่มต้นการทำธุรกิจเครือข่าย “ทำอย่างไร” ให้ประสบความสำเร็จ
11. เรียนรู้การใช้ “เครื่องมือ” ในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ
12. การทำธุรกิจเครือข่ายแบบ “มืออาชีพ” ตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
– ขั้นตอนที่ 1. การใช้ผลิตภัณฑ์ 100 %
– ขั้นตอนที่ 2. การทำบัญชีรายชื่อ การคัดสรรรายชื่อ
– ขั้นตอนที่ 3. การเชิญ การนัดหมาย
– ขั้นตอนที่ 4. การนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ
– ขั้นตอนที่ 5. การตอบข้อโต้แย้ง
– ขั้นตอนที่ 6. การติดตามผล
– ขั้นตอนที่ 7. การใช้ห้องประชุม
– ขั้นตอนที่ 8. การใช้ระบบสู่ความสำเร็จ
13. ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ ก้าวสู่มืออาชีพ ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ขายได้ สปอร์นเซอร์ได้ เพิ่มยอดขายและเพิ่มสมาชิกในองค์กร

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1. ความจริงของชีวิตกับความฝันอันแสนไกล
2. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
– วิสัยทัศน์การเจริญเติบโตของธุรกิจเครือข่าย
– ความเป็นมาของธุรกิจเครือข่าย
– ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?
– ลักษณะเด่นของธุรกิจเครือข่าย
3. ความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายแตกต่างจากงานอื่นอย่างไร?
4. การลงทุนทำธุรกิจเครือข่ายอย่างชาญฉลาดเป็นระบบทำให้ประสบความสำเร็จ
5. จรรยาบรรณการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องสร้างความสำเร็จได้อย่างมั่นคง
6. ทัศนคติเชิงบวกคือพื้นฐานสำคัญของธุรกิจเครือข่าย
7. พลังความเชื่อ พลังความคิด พิชิตความสำเร็จ
8. เป้าหมาย สำเร็จได้ด้วยธุรกิจเครือข่าย
9. การคิดการวางแผน การทำธุรกิจเป็นขั้นตอนเป็นระบบ
10. เทคนิควิธีการเริ่มต้นการทำธุรกิจเครือข่าย “ทำอย่างไร” ให้ประสบความสำเร็จ
11. การใช้ “เครื่องมือ” ในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ
12. การทำธุรกิจเครือข่ายแบบ “มืออาชีพ” ตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
– ขั้นตอนที่ 1. การใช้ผลิตภัณฑ์ 100 %
– ขั้นตอนที่ 2. การทำบัญชีรายชื่อ การคัดสรรรายชื่อ
– ขั้นตอนที่ 3. การเชิญ การนัดหมาย
– ขั้นตอนที่ 4. การนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ
– ขั้นตอนที่ 5. การตอบข้อโต้แย้ง
– ขั้นตอนที่ 6. การติดตามผล
– ขั้นตอนที่ 7. การใช้ห้องประชุม
– ขั้นตอนที่ 8. การใช้ระบบสู่ความสำเร็จ
13. ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ ก้าวสู่มืออาชีพ ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ขายได้ สปอนเซอร์ได้ เพิ่มยอดขายและเพิ่มสมาชิกในองค์กร

4. วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรอบรม – สัมมนาด้วยกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. นำกิจกรรมที่ปฏิบัติมาสรุปเป็นแนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภาพและเพิ่มพูนประสิทธิผล

5. คุณสมบัติผู้รับการอบรม – สัมมนา

1. ผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
2. ผู้ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย
3 ผู้นำพร้อมสมาชิกที่ต้องการทำธุรกิจเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

6. การมอบประกาศนียบัตร

– ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ครบ 100 % เท่านั้น!!!