ทัศนคติสู่ ความสำเร็จ

“ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”

คนเราเกิดมามี สุข ทุกข์ ไม่เท่ากัน สำเร็จหรือล้มเหลวต่างกัน
สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คือ แนวคิด “วิธีคิด” ว่าคิดอย่างไร? 
คิดบวกหรือคิดลบ ทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบ
“คนที่มีทัศนคติบวกทุกปัญหามีคำตอบเสมอ แต่คนที่มีทัศนคติลบ ทุกคำตอบจะมีแต่ปัญหา”
ทัศนคติมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือการปรับเปลี่ยนชีวิต ดังมีคำกล่าวที่ว่า

“ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”

เพื่อความสำเร็จในชีวิต ต้องเรียนรู้ “ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม – สัมมนา

“ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ” (Attitude To Success )

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น!!!

“ เพียง 1 วัน เปลี่ยนแนวคิดท่านสู่…ความสำเร็จ”

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : กระบวนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่งคั่ง
หลักสูตร : “ทัศนคติสู่….ความสำเร็จ ”(Attitude To Success)

1. ความสำคัญ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรานั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาความคิดและวิธีคิดที่สร้างสรรค์ ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงความขัดแย้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร ในครอบครัวหรือในสังคม ล้วนเกิดมาจากทัศนคติหรือมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่คนเรามักเอาความรู้สึกไปตัดสินเรื่องต่างๆว่าถูกหรือผิด โดยอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร? การมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้น รวมถึงความหวัง พลังใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ทัศนคติจะทำให้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
การเรียนรู้และฝึกฝน “ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ” จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราสามารถค้นหา “วิธีคิด” วิธีการใหม่ๆ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถหาทางออก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา

1. เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” พื้นฐานความคิดที่ทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดใหม่ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
3. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งรอบข้างเพื่อความสำเร็จในชีวิต
4. ช่วยเหลือ เกื้อกูล ทีมงานทั้งของตนเองและผู้อื่น สร้างความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ฝึกปฏิบัติ “ทัศนคติเชิงบวก” พื้นฐานสู่ความสำเร็จ

3. รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

ภาคทฤษฎี
1.ความหมายของทัศนคติ
2.ทัศนคติมีผลต่อจิตใจอย่างไร?
3.ทัศนคติที่ทำให้ประสบ “ความสำเร็จ”
4.ทัศนคติที่ทำให้ประสบ “ความล้มเหลว”
ภาคปฏิบัติ ” ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”

4. กำหนดการฝึกอบรม

– ตามตารางการอบรม – สัมมนา

5. สถานที่จัดการฝึกอบรม

– ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

– ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

– รุ่นละ 20 ท่าน เพื่อการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นทั่วถึงและวิทยากรสามารถประเมินผล ได้ครบถ้วน

8. วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

หลักสูตรการสัมมนานี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติสลับกันไป พร้อมกับการทดสอบดังนี้
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่าง ประกอบ
2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร
3. ฝึกปฏิบัติ “ทัศนคติเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”
4. สรุปและประเมินผลโดย วิทยากร

9. คุณสมบัติผู้รับการอบรม – สัมมนา

1. เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ ที่ต้องการนำ “ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ” ไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต
2. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ที่ต้องการปรับแนวคิดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จเพื่อหาแนวทาง “วิธีคิด” ในการบริหาร
3. ผู้บริหารทีมงานขาย ผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิต ที่ต้องการสร้างแนวทาง “วิธีคิดนอกกรอบ” ให้กับตนเองและทีมงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ “ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ” เพื่อนำไปใช้ใน หน้าที่การงาน การเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

10. การมอบประกาศนียบัตร

– ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ครบ 100 % เท่านั้น!!!