คอร์สการอบรม


เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ ฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ


คอร์สที่จะทำให้คุณเป็นพิธีกรมืออาชีพ สร้างบรรยายกาศ ตื่นเต้น สนุกสนานน่าประทับใจ


เรียนรู้เทคนิควิธีการพูดให้มีเสน่ห์ถูกต้องตามหลักสากล โน้มน้าวผู้ฟังให้เกิดความเชื่อมั่น


ทำให้คุณ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ


สามารถช่วยให้ท่านมีพลัง พร้อมพัฒนาการด้านการนำเสนอได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล


เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และลดความขัดแย้งในองค์กรของคุณ


เข้าใจความหมายของการทำงานเป็นทีม 100 % พันธะสัญญาต่อเป้าหมายชนิด “ไม่สำเร็จไม่เลิก”


ทำให้ผู้นำรู้บทบาทและหน้าที่ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


“พลังศักยภาพ” ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ค้นพบและรู้วิธีดึง “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่มาใช้


การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์สำคัญอย่างยิ่ง ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


“ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต” เพื่อความสำเร็จในชีวิต ต้องเรียนรู้ “ทัศนคติสู่…ความสำเร็จ”

ทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะมากพอ