วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 มนุษย์มีพลังศักยภาพ

“เงินในธนาคารยิ่งเบิกมาใช้ยิ่งหมด..แต่พลังศักยภาพในตัวเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม” “มนุษย์มีพลังมากมาย มีศักยภาพเหลือหลาย ยิ่งใช้..ยิ่งเพิ่ม” หากเราฝากเงินในธนาคารไม่ว่าจะมากเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าเราเบิกมาใช้เรื่อยๆ ไม่นานเงินในธนาคารนั้นก็หมด แต่ถ้าเป็นพลังในตัวเรา ถ้าเราเบิกมาใช้ยิ่งมากเท่าไหร่ กลับยิ่งเพิ่มขึ้น.. จะสังเกตุได้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามยิ่งทำยิ่งเก่ง ยิ่งทำยิ่งชำนาญ นั้นแหละที่บอกว่าพลังของเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม บางคนสามารถทำอะไรได้มากมาย แต่ทำไมบางคนทำอะไรไม่ได้เลย หรือดึงศักยภาพมาใช้ไม่ได้ หรือใช้ได้น้อย สาเหตุประการสำคัญคือ ความกลัว!!!!! ขาดความเชื่อมั่น!!!!! จิตใจเราถ้ากลัวแล้วขาดความเชื่อมั่น จะทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรก็กลัวไปหมด ไม่กล้าไปหมด ศักยภาพที่มีอยู่ก็ยิ่งหดหาย แต่ถ้ากล้าเริ่มต้น กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ กล้าลงมือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เรียกว่ากล้าเปลี่ยนแปลง ...

Read More

123 การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ” การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรการอบรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร รวมถึงทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติเพื่อการเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาต่อตัววิทยากร นอกจากนี้ยังรู้หลักการในการนำเสนอ ที่เสริมสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพูดตามหลักสากลที่ถูกต้องพร้อมกับการพัฒนาบุคลิคภาพให้โดดเด่นสมกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เน้นการฝึกปฎิบัติ ฝึกการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อทัศนูปกรณ์สำหรับการบรรยายอย่างเข้มข้ม ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบัติมีการบันทึก VDO ของผู้เข้าอบรมแต่ละท่านตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย ทำให้เห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมืออาชีพนี้ ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติจะมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างแท้จริง รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่.. http://www.richtraining.com/

Read More

123 8 เหตุผลหลักของความล้มเหลวในการเป็นวิทยากร

“วิทยากร..ต้องรอบรู้..และรู้รอบ..ต้องรู้ลึกและรู้กว้าง รวมทั้งเทคนิค กลยุทธ์ที่ครบเครื่องด้วย” การเป็นวิทยากรนั้น ต้องมีเทคนิคมีกลยุทธ์ มีองค์ประกอบต่างๆ มากมายที่ต้องบอกว่า “ครบเครื่อง” จนสามารถทำได้ตามความหมายของคำว่าวิทยากร เพราะ วิทยากรหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ จะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากรนั้นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญจนถึงขั้นการเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเจอในการวิทยากรมานานับสิบปี มีเหตุผลหลักๆ 8 ประการด้วยกัน ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการเป็นวิทยากรซึ่งมีดังต่อไปนี้ ...

Read More

123 ทัศนคติดี ชีวิตนี้มีชัยไปกว่าครึ่ง

ทัศนคติ คืออะไร? ทัศนคติ คือ มุมมอง แนวคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกัน เป็นความรู้สึกที่ตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้เป็นเรื่องของ ความจริงกับความรู้สึก ในแต่ละเรื่องในแต่ละเหตุการณ์จะมีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหน เราจะมีความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกเชิงลบทันที การจะทำให้ชีวิตมีความสุขนั้นให้มองในด้านที่เป็นบวกมากกว่าลบ เพราะจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความสุข แม้บางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องร้ายๆ เข้ามาในชีวิต เราก็ต้องมองบวกเพราะจะทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา รวมถึงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วย การมีทัศนคติเชิงบวกจะทำให้เรายอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ในที่สุด และจะทำให้จิตใจเรามีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสวยงาม อย่าลืมนะครับ “ชีวิตเรานี้มีความหวังเสมอ” บทความโดย อ.กร การันตี http://www.richtraining.com/

Read More

123 ความจริง..กำหนด..ความรู้สึก..

“ความรู้สึกที่ดี..มาจากความเป็นจริงที่ดี..” ไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร? สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ..ความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มีทั้งดีและไม่ดี เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ จะมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นดี ความรู้สึกก็จะดี แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ดี ความรู้สึกนั้นก็จะไม่ดี ความรู้สึกที่ดีจะนำมาซึ่งมุมมองที่ดี มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นๆ ในทางกลับกัน ความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะนำมาซึ่งมุมมองที่ไม่ดี ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อถือศรัทธา ในบางครั้งคนเราเพียงแค่มองเห็นด้วยสายตาหรือได้ยินมาว่า………โดยอาจจะไม่รู้ถึงความเป็นจริง ถึงสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยิน..ก็อาจจะคิดเองแล้วมีความรู้สึกไปตามที่ตนเองคิดก็ได้ ยิ่งถ้าเป็นในทางลบ แล้วไปพูดต่อก็ยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น.. ฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม จะเป็นการพูด หรือการกระทำจึงต้องระมัดระวังให้มาก ละเอียดรอบคอบ ...

Read More

123 ความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

“ความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” “ความรัก ความผูกพัน สร้างสรรค์ สิ่งสวยงาม” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานที่นับวันจะมีมากขึ้น เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ทำให้หล่อหลอมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ มีความรัก มีความศรัทธาต่อกัน รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กร ควรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเป็นประจำทั้งนี้เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรที่นับวันจะมีการแข่งขันที่รุนแรง บทความโดย..อ.กร การันตี http://www.richtraining.com/

Read More

123 สามัคคี..คือพลัง..

“งานใหญ่สำเร็จได้ไม่ยากหากมีความสามัคคี ” ใครๆ ก็รู้ว่าความสามัคคีนั้นดีอย่างไร? งานใหญ่ทุกงานที่ต้องทำโดยคนหลายคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีของคนในสังคม หรือความสามัคคีของคนในครอบครัว หรือความสามัคคีของคนในองค์กร การสร้างความสามัคคีนั้น องค์ประกอบสำคัญมาจากบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ที่มีความรัก ความผูกพัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย มีทัศนคติ มีทิศทางในการทำงานหรือทำกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนร่วมกัน แล้วช่วยกันทำให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จตามความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่ องค์กรหลายองค์กรมีทั้งประสบความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งนี้และทั้งนั้นก็มาจากคนในองค์กรทั้งสิ้นว่าจะสามัคคีกันหรือไม่ ถ้าสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน ทุกคนก็มีความสุข เพราะสามัคคีคือ “พลัง” บทความโดย..อ.กร การันตี ...

Read More

123 คิดและทำอย่างไร ใจก็เป็นสุขถ้า Positive Thinking

“สุขหรือทุกข์..อยู่ที่ใจเราคิดและยึดติดหรือไม่? ” คนเราเกิดมาย่อมมีกรรมติดตัวมาแตกต่างกัน บางคนก็มีความสุข บางคนก็มีความทุกข์ บางคนก็ร่ำรวย บางคนก็ยากจน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากกรรมที่ติดตัวมาแล้ว ก็เกิดจากความคิดและจิตใจของเราด้วย เหมือนคำกล่าวหนึ่งที่ว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะคิดและเลือกที่จะเป็นได้” ดังนั้นไม่ว่าจะมีความสุข หรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่เราอีกนั่นแหละ ความคิดที่ทำให้เรามีความทุกข์คือการยึดติดและคิดลบ การคิดลบทำให้เราหวาดระแวง กังวล หวาดกลัว เครียด ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไร หากเรามองด้านเดียวในด้านที่เป็นลบ เราจะไม่มีความสุข เพราะเราจะมองเห็นเป็นปัญหาไปหมด ในทางกลับกัน หากเราเลือกที่จะมีความสุขเราก็คิดบวกพยายามหามุมมองในด้านที่เป็นบวก เพราะการคิดบวกจะทำให้เรามีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ มีความหวัง มีกำลังใจ ...

Read More

123 โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

” ผู้นำพัฒนาได้เพียงมีจิตใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง” โครงการอบรมพัฒนาผู้นำการเป็นเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการอบรม- สัมมนาที่ฝึกภาวะความเป็นผู้นำที่ต้องเตรียมพร้อมตั้งรับและเป็นผู้นำในเรื่องการเปลี่ยนแปลง การอบรม – สัมมนานี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องพร้อมยอมรับและปรับตัว ปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ มีแนวคิดใหม่ๆ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ ทำให้มีแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคิดแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงบังเกิดผลดี นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนในการทำงานเป็นทีมร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง ระดมความคิดเห็นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาสรุปใช้กับการทำงานปัจจุบันให้คล่องตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต http://www.richtraining.com/

Read More

123 ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

“ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้นำต้องปรับตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง” โลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผู้นำจึงต้องรับมือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยที่เกิดขึ้น การพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่มีจิตใจในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะพัฒนา จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้นำยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากเช่นกัน อาจทำให้ไม่ทันคู่แข่งขันและอาจพ่ายแพ้ในที่สุด ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรือเรื่องใดๆ ก็ตามมีการแข่งขันสูงมาก ผู้นำจึงต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันหรือก้าวล้ำนำสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคม องค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือความต้องการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ที่คนยุคใหม่ต้องการ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องปรับตัวและยอมรับ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสามารถชนะคู่แข่งขันได้ในที่สุด การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สำคัญที่สุดคือจิตใจที่ต้องหลีกหนีจากความเคยชินเดิมๆ หรือเคยชินกับสิ่งเดิมๆ ที่ทำอยู่ ผู้นำต้องเริ่มต้นคิดสิ่งใหม่ๆ ...

Read More

123 ผู้นำ..ต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

“คิดวิธีการได้ ทำอย่างมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างแยบยล” ผู้นำคือผู้ที่ก้าวนำไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นำพาคนในองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดังนั้นถ้าองค์กรใดก็ตามมีผู้นำที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น องค์กรนั้นก็เจริญรุ่งเรือง คนในองค์กรก็มีแต่ความสุข แต่การที่จะเป็นผู้นำลักษณะนี้ได้ ผู้นำนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ มาอย่างช่ำชองจนเรียกว่าเป็นมืออาชีพ ในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้อง.. 1.คิดเป็น ผู้นำต้องคิดตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงให้ได้ การคิดเป็นนี้ต้องคิดไปข้างหน้า คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหาย แต่อยู่ในกฎ กติกา เมื่อคิดเป็นแล้วก็ต้อง.. 2.ทำเป็น คือต้องลงมือทำอย่างช่ำชองแบบมืออาชีพ ...

Read More

123 เป็นผู้นำ..ต้องมีความรับผิดชอบสูง

” ความรับผิดชอบคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์” ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไร? หากเราคบกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรับผิดชอบสูงมากๆ เราจะรู้สึกสบายใจ เพราะเขามีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำ ใครก็ตามที่มีความรับผิดชอบสูงมากต่อหน้าที่การงาน หรือต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ก็ถือได้ว่า เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือ น่านับถือ น่าศรัทธา ดังนั้น ถ้าเป็นผู้นำมีตำแหน่งใดๆ ก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของผู้นำนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้นำเพียงคนเดียวแต่หมายถึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วย ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องรับผิด จะรับชอบอย่างเดียวไม่ได้ ยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น!! โดยเฉพาะถ้าต้องรับผิดชอบต่อกฎ กติกาด้วยแล้ว จะผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะกฎต้องเป็นกฎ ...

Read More