วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 เกมส์แก้ปมปัญหา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างสายสัมพันธ์ในองค์กร

เกมแก้ปมปัญหา เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสายสัมพันธ์ ฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำงานเป็นทีม ทำให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขอุปสรรคปัญหาร่วมกัน เกมแก้ปม เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Read More

123 เปายิ้งฉุบ..หาผู้นำ ตัวอย่างเกมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่เน้นความสุข สนุกสนาน สร้างความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่หล่หลอ­มความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยลดความขัดแย้ง ผ่อนคลายความเครียด เน้นให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Read More

123 มาตามนัด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม มาตามนัด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมของการเริ่มต้­นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึก­ใช้สมองสองซึกพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Read More

123 เฮ้.เฮฮา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เฮ้..เฮฮา..เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรม ที่เน้นความสุข สนุกสนาน เป็นกิจกรรม ฝึกความพร้อม ฝึกสมาธิ ไหวพริบปฏิภาณ กิจกรรมเตรียมความพร้อม เฮ้..เฮฮา ..เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของกิจกรรมกลุ่มสัมพ­ันธ์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – ...

Read More

123 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1.2.3

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1..2..3..เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการเริ่มต­้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมมนา เตรียมตัว เตรียมความพร้อมทางด้านสมาธิและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมต่อไป กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1..2..3..เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน สร้างความพร้อมเพรียงกัน ฝึกให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 ...

Read More

123 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

เป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่เน้นเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ลดความหวาดกลัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำท­ี่มีแนวคิด มุมมองใหม่ๆด้วยทัศนคติเชิงบวก ฝึกให้กล้าคิดในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการคิดนอกกรอบ และมีการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุ­ข

Read More

123 เกมส์จี๋จับ ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร วิทยากรโดย อ.กร การันตี จากสถาบัน RIT. (Rich Inter Training) หน่วยงาน บริษัท องกรค์ ห้างร้านใด สนใจจัดอบรมกิจกรรมนันทนาการ(สันทนาการ) หรือฝึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถเป็­นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการได้ ติดต่อได้ที่ สถาบันฝึกอบรม ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง : 02-381-4070-1, 08-7790-6670 เวบไซต์ http://www.richtraining.com

Read More

123 ตัวอย่างกิจกรรม ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking To SuccessFor Team Building)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking To SuccessFor Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมด้วยความสุข สนุกสนาน ลดความขัดแย้ง สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสาร ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข           กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม ...

Read More

123 ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ ในการทำงานเป็นทีม ความสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาแนวคิดทัศนคติ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีการ คิดนอกกรอบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการพัฒนา ตนเองให้มีความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งพร้อมทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ การอบรม – สัมมนา “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติ เชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม” (Positive Thinking To Success For Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง การทำงานเป็นทีมด้วยความสุข สนุกสนาน ลดความขัดแย้ง สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ...

Read More

123 ปรับเปลี่ยน..มุมมอง..แนวคิดใหม่..เพื่อการเปลี่ยนแปลง

“การพัฒนาตนเอง..ปรับเปลี่ยนมุมมอง..แนวคิดใหม่.. ทำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” การพัฒนาตนเอง โดยการมีมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา จะทำให้เราทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น การไม่หยุดนิ่งมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม แค่มีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแล้ว วันนี้เราลองมาตั้งคำถามเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่า คำถามเหล่านี้จะทำให้เรามีการพัฒนาแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น..ลองตั้งคำถามดูนะครับ.. 1. เป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร? 2. เราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร? 3. เรามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน เราจะทำอย่างไร? 5. เราจะพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรบ้าง? 6. ...

Read More

123 “เตรียมความพร้อมสู่….การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น”

“ความเคยชินทำให้เราทำแบบเดิมๆ หากเราไม่เปลี่ยนแปลง เราจะเป็นอย่างไร?” โลกทุกว้นนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก เราคงอยู่แบบเดิมๆ ที่เราเป็นอยู่ไม่ได้อีกแล้ว หากเราไม่คิดที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองคงต้องอยู่อย่างลำบากอย่างแน่นอน เพราะอีกเพียง 2 ปีกว่าๆ ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า AEC นั่นหมายความว่า เราจะไม่ได้อยู่กันแบบคนไทยเพียง 60 กว่าล้านคนอีกแล้ว แต่เราจะอยู่กับคนในอาเซียนอีก 600 กว่าล้านคนใน 10 ประเทศ ที่เป็นเหมือน 1 เดียวกัน ทุกคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไปทำงาน ...

Read More

123 หลักคิด หลักปฏิบัติ การทำธุรกิจเครือข่าย

ความสำคัญ “ทำอะไร? ก็ต้องมีหลัก… หลักคิด..หลักการปฏิบัติ.. ทำธุรกิจเครือข่ายช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ ” ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทำให้ ความหวัง ความฝันของผู้คน เป็นจริงได้ แต่การทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง  จำเป็นที่จะต้องมีหลักคิด..หลักปฏิบัติ..ในการทำธุรกิจด้วย     สมาชิกในองค์กรของท่าน หรือ  ตัวท่านเองทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเช่นนี้หรือไม่? หลักการและเหตุผล การก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือสิ่งที่ทุกคน ฝันและปรารถนา การทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำ ให้ความฝันและความปรารถนาเป็นจริงได้ แต่การทำธุรกิจ เครือข่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด มีผู้คนจำนวนมากมายล้ม เหลว หมดเนื้อหมดตัวกับธุรกิจเครือข่าย ทั้งนี้เพราะไม่มีหลัก ...

Read More