วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 “ล้มได้..ก็ลุกได้..ถ้าใจ..สู้..”

“ล้มแล้วลุก ปลุกพลังใจ…ให้ลุกขึ้นสู้” เป็นเรื่องปกติของเส้นทางสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีอุปสรรคขวากหนามมีปัญหามากมายให้เราต้องคิด ต้องทำ ต้องแก้ไข ต้องวางแผนตลอดเวลา กว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องพบกับความเหนื่อยยาก ความลำบาก ความล้มเหลว ล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ทุกครั้งที่เราล้ม เราต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ ไม่ว่าจะกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ตาม เราต้องอดทนและ อย่ายอมแพ้เด็ดขาด ไม่ว่าจะทำอะไร ถ้าใจเราแพ้ ยอมล้มเลิกเสียก่อน เราก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย แต่ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมล้มเลิก สักวันหนึ่งเราก็ต้องพานพบกับความสำเร็จ ความสำเร็จนั้นรอเราอยู่ เพียงแต่ เราอย่าท้อถอย อย่าท้อแท้ อย่าล้มเลิกเสียก่อน เราต้องอดทน ต้องรอคอยความสำเร็จได้ เมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ ...

Read More

123 “ถ้าต้องการความสำเร็จ..อย่ากลัว”

“เพียงเริ่มต้น.. “ก้าว” ก็สำเร็จแล้ว” ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ หรือเกิดจากการคิดวางแผนแล้วก็จะประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จนั้นต้องเกิดจากการลงมือทำด้วย แน่นอนในตอนแรกๆ จะประสบแต่ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เจออุปสรรคปัญหามากมาย เราอาจจะท้อถอยท้อแท้ แต่จงรับรู้ว่า “เมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้น ความสำเร็จก็จะตามมา…เพราะนั่นแสดงว่า..คุณได้เริ่มก้าว เริ่มลงมือทำแล้ว..เพียงแต่ต้องมุ่งมั่นทุ่มเททำอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นกว่านี้” การเริ่มต้นก้าว นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย ไม่ล้มเลิก คิดวิเคราะห์ หาทาง วางแผนที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ แต่สิ่งสำคัญความสำเร็จที่ได้มานั้นต้องได้มาด้วยความรู้ ความสามารถ ได้มาอย่างขาวสะอาดถูกต้องตามกฎ กติกา ถูกกฎหมายบ้านเมือง ถูกศีลธรรม ถูกคุณธรรม ...

Read More

123 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

บรรยากาศการอบรมที่มีแต่ความเข้มข้น สนุกสนาน เปี่ยมล้นด้วยหลักทฤษฎีที่นำมาซึ่งการปฏิบัิติในการเป็นพิธีกรได้อย่างถูกต้องจนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติแบบติวเข้มชนิดตัวต่อตัว ประกอบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจสูงต้องการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ จึงทำให้การฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรได้ผลตามต้องการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 – 27 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา

Read More

123 ผู้เข้าอบรมพิธีกร 9

เป็นความรู้สึกของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติก­ารเทคนิคการเป็นพิธีกรที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น จนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ภา­ยใน 3 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Read More

123 ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 8

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคกา­รเป็นพิธีกร สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670http://www.richtraining.com

Read More

123 ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 7

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคกา­รเป็นพิธีกร สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Read More

123 ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการ­อบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคการเป­็นพิธีกร สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพั­ฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Read More

123 พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

การรู้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเทคนิคการเ­ป็นพิธีกรนั้น ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในการเตรีย­มพร้อมที่จะฝึกอบรมการเป็นพิธีกร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะรู้ว่าเราจะได­้อะไร? เราต้องเตรียมตัวอย่างไร? และต้องปฏิบัติอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อการเป็นพิธีกรที่เราต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Read More

123 พิธีกรที่ดีต้องมีพลังเสียงดังชัดเจน

“เสียงมีพลังดังสดใส หวั่นไหวในใจคน” “พลังเสียงทำให้จิตใจหวั่นไหว” การมีพลังเสียงที่ดังชัดเจน จะทำให้พิธีกรมีความโดดเด่น ดูดีสง่างาม ทำให้น่าสนใจน่าติดตาม อาจจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยก็ว่าได้ หลายต่อหลายครั้งที่มองเห็นพิธีกรดำเนินรายการ เอาไมค์จ่อปาก เสียงดังอู้อี่ ฟังแล้วไม่ชัดเจน ไม่สบายหู ก็เพราะเป็นเสียงที่ดังมาจากเครื่องขยายเสียงนั่นเอง นอกจากเสียงดังไม่ชัดเจนสะกดผู้ฟังไม่ได้แล้วยังดูบุคลิกภาพเสียอีกต่างหาก เพราะรูปร่างดีแต่ถ่ายรูปมามีแต่ไมค์ติดปากไม่สวยเลย ปัญหาที่ต้องเอาไมค์จ่อปากเพราะเสียงไม่ดังพอ หรือเข้าใจผิดคิดว่าต้องใช้เสียงจากเครื่องขยายเสียงเท่านั้นอีกประการหนึ่งคือไม่รู้หลักการใช้เสียงของตัวเองประกอบกับเครื่องขยายเสียงว่าที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร? การใช้เสียงที่ดังและชัดเจนของพิธีกรนั้นหลักการที่ถูกต้องคือ ต้องใช้พลังเสียงที่เกิดจากลมที่อยู่ในท้องเท่านั้น ไม่ไช่ใช้เสียงจากลำคอ และเสียงที่ใช้นั้นต้องมีเสียงสูง เสียงต่ำ หนัก เบา จังหวะการพูดต้องมีเร็วมีช้าสลับกันไป จะทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อ การใช้พลังเสียงที่เกิดจากลมที่อยู่ในท้องจะสามารถพูดได้ทั้งวัน จะทำให้ผู้ฟังได้ยินชัดเจน และเมื่อมาใช้ประกอบกับเครื่องขยายเสียงคือไมค์โครโฟน ...

Read More

123 วิทยากรมืออาชีพ ความสำคัญในการฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ

“ร้อยรู้ไม่สู้ชำนาญ ก่อนชำนาญต้องผ่านการฝึกฝน” การจะเป็นวิทยากรมืออาชีพได้นั้นไม่ใช่เพี­ยงแค่เรียนรู้แค่หลักทฤษฏี แต่ต้องฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ตั้งแต่หลักพื้นฐานการเป็นวิทยากร บทบาทหน้าที่ บุคลิกภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นวิทยากรมือ­อาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.  Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670  http://www.richtraining.com

Read More

123 การฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของพิธีกร

“พื้นฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)

Read More

123 ความสำคัญ10 ประการของพิธีกร

“พิธีกรมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การจัดอบรม – สัมมนาหรือกิจกรรมได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ”

Read More