วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 13 : “หมั่นทบทวนตัวเอง”

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 13 : “หมั่นทบทวนตัวเอง” ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า บางครั้งก็ต้องเหลียวมามองข้างหลังบ้างว่าที่ผ่านมานั้นเราเดินถูกทางหรือไม่?” “ไม่ทบทวนตัวเอง..เราจะไม่รู้เลยว่าที่ผ่ามนั้นเป็นอย่างไร? ” ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ไม่ย่อท้อ แต่บางครั้งเราก็ต้องหันมามองย้อนดูตัวเองบ้างว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นอย่างไร? เราเดินถูกทางหรือไม่? การคิดทบทวน ย้อนมองดูตัวเองในสิ่งที่เราทำลงไป จะทำให้เรารู้ว่า..เราเดินถูกทางหรือไม่ ถ้าไม่ถูกทางก็ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ อยาจมปลักอยู่กับ วิธีการเดิมๆ รูปแบบชีวิตเดิมๆ ยิ่งถ้าทำให้ชีวิตมีปัญหายิ่งต้องเปลี่ยน การหันมาทบทวนย้อนมองดูตัวเองจะทำให้เรามีสติ ทำให้เราไม่หลงทาง ไม่ออกนอกเส้นทางแห่งความสำเร็จ ทำให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่ ใกล้ความสำเร็จหรือยัง? คนที่ประสบความสำเร็จจะหมั่นทบทวนตัวเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ค้นหาวิธีการเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตนเองต้องการ ...

Read More

123 “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 12 : “เป็นคนตรงต่อเวลา”

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 12 : “เป็นคนตรงต่อเวลา”   ชีวิตคือเวลา..เวลาคือชีวิต… อดีต…คือผลงาน ปัจจุบัน..คือทำให้ดีที่สุด อนาคต…คือเป้าหมาย.. “เวลานั้นมีค่า…เกินกว่าที่จะมารอคอย” การมองเห็นคุณค่าของเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไร ทั้งมีสาระ และไร้สาระ ก็ต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเวลาจึงมีค่ามากมายมหาศาล คนทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ใครจะบริหารเวลาได้ดีกว่ากัน ทำอย่างไรจะใช้เวลาให้น้อยแล้วทำงานให้ได้มากๆ คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในข้อนี้การเป็นคนตรงต่อเวลา เวลาเป็นเงินเป็นทอง เขาจะวางแผนและบริหารเวลาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เขาจะกำหนดงานลงไปในตารางเวลาอย่างชัดเจนแล้วทำตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละวันอย่างคุ้มค่า คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนตรงต่อเวลา หรือไปก่อนเวลานัดหมายเสมอ เขาจะให้ความสำคัญกับเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ...

Read More

123 “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 11 : “มีสัจจะ ...

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 11 : “มีสัจจะ คำมั่น..สัญญา” “สัญญา..ไว้อย่างไร ต้องทำให้ได้อย่างนั้น” คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จอีกประการหนี่งคือ มีสัจจะ มีคำมั่น..สัญญา คนที่มีสัจจะ มีคำมั่นสัญญา ถือได้ว่าเป็นคนที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง คำมั่นสัญญาเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้ประสบความสำเร็จ เพราะคนที่มีคำมั่นสัญญานั้นเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ พูดคำไหนแล้วเป็นคำนั้น คำมั่นสัญญานี้มีพลังมาก หากใครมีไว้จะก่อให้เกิดผลดีอย่างมากมายต่อตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง หรือความไว้วางใจ คำมั่นสัญญาจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ก่อให้เกิดความสำเร็จที่เราต้องการ ในทางกลับกัน หากเราเป็นคนไม่มีสัจจะ ไม่มีคำมั่นสัญญา ...

Read More

123 การเปิดใจทำให้ประสบความสำเร็จ

“การเปิดใจทำให้ประสบความสำเร็จ” การเปิดใจเรียนรู้อยุ่ตลอดเวลาทำให้เรามีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้น..ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดใจรับฟัง เปิดใจเรียนรู้ในทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว ระวังคำพูดที่ว่า “รู้แล้วๆ ” เพราะคำพูดนี้จะปิดใจเรา ทำให้เราไม่ยอมเรียนรู้ อยากสำเร็จจงเปิดใจเรียนรู้ เพราะนั่นคือประตูไปสู่ความสำเร็จที่ท่านต้องการ… การันตี

Read More

123 เราควรอยากรู้ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไป

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติทั่วไปของคนเรา แต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจน มีเป้าหมายต้องการความสำเร็จในชีวิต เขาจะสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น อยากรู้อยากเห็นเฉพาะเรื่องที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น!!! เขาจะไม่เสียเวลามาอยากรู้อยากเห็น เอาใจใส่กับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากเราต้องการความสำเร็จในชีวิต นอกจากเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้ว เราต้องตั้งหลักเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า “สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นนั้นมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายของเราหรือไม่” ถ้า “ไม่” ก็อย่าใส่ใจให้เสียเวลา ไม่ต้องไปอยากรู้ แต่ถ้า “ใช่” ก็จงเร่งขวนขวายเรียนรู้ แล้วลงมือปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อทำให้เป้าหมายความสำเร็จที่กำลังรอคอยเราอยู่เบื้องหน้าเป็นจริง การันตี…

Read More

123 การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 36 ” เมื่อวันที่ 16 – 18 ก.ย.56 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) บรรยากาศเต็มไปด้วยการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น!!!! ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่..ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รอบสุดท้่ายผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสอบเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นพิธีกรของสถาบันฯ

Read More

123 การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

อีกหนึ่งความสำเร็จของการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง!!!!! การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 ก.ย.56 ที่ผ่านมา Post by Rich Inter Training : จัดฝึกอบรม การพูด พิธีกร วิทยากร.

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 10

ตอนที่ 10 : “ไม่สำเร็จ..ไม่เลิก” อย่ายอมแพ้..จนกว่าจะบรรลุ.. “เป้าหมาย” “สำเร็จได้..ถ้าไม่ล้มเลิกเสียก่อน ” มีผู้คนมากมายในโลกใบนี้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะล้มเลิกไปก่อน ก่อนที่เขาจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การที่เราพบกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน ใช่ว่าเราจะไม่บรรลุเป้าหมาย ถ้าเรายังยืนหยัดทำอยู่อย่างต่อเนื่อง สักวันหนึ่งก็ต้องพบกับความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เพียงแต่ว่าเราอดทน รอคอยความสำเร็จนั้นได้หรือไม่? ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน จะเป็นบททดสอบถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง!!!!! ของเราว่าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคงขนาดไหน เป็นบททดสอบถึงความเชื่อมั่น ว่าเรายังเชื่อมั่นอยู่หรือไม่? ถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าเราสำเร็จได้ เราก็จะก้าวเดินต่อไปด้วยพลังความเชื่อมั่นที่ไม่ย่อท้อต่อแรงกดดัน ต่ออุปสรรคปัญหา แต่ถ้าเราหวั่นไหว มีจิตใจไม่มั่นคง เราจะรู้สึกเหนื่อย..ท้อแท้ ท้อถอย ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 9

ตอนที่ 9 : มีพลังความเชื่อมั่น ถ้าเชื่อว่าสำเร็จ..เราก็สำเร็จ.. ถ้าเชื่อว่าล้มเหลว..เราก็ล้มเหลว.. “ถ้าปราศจากความเชื่อมั่น..ไม่มีวันประสบความสำเร็จ ” ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจ เป็นนามธรรมที่ส่งผลต่อตัวเราเองอย่างใหญ่หลวง ยามใดที่เรามีความเชื่อมั่นเราจะรู้สึกกล้า กล้าที่จะลงมือทำ แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แต่ในยามใดที่เราขาดความเชื่อมั่น เราจะรู้สึกกลัว ไม่กล้าที่จะทำอะไร ทุกอย่างดูแย่ ทำอะไรก็มีแต่ความล้มเหลว ผู้คนมากมายประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยพลังความเชื่อมั่น แล้วก็มีผู้คนอีกมากมายเช่นกันที่ประสบความล้มเหลวก็เพราะขาดความเชื่อมั่น การทำอะไรก็ตามถ้าจิตใจจดจ่อกับสิ่งนั้น จะส่งผลกับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นด้วย เช่นถ้าทำแล้ว ทำได้ ก็จะเกิดความเชื่อมั่น ยิ่งเชื่อมั่นมาก ก็ยิ่งสำเร็จมาก ยิ่งสำเร็จมาก ก็ยิ่งกล้าทำมาก ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 8

ตอนที่ 8 : มีทัศนคติเชิงบวก มองบวกหรือลบ.. อยู่ที่เราคิด.. “สำเร็จหรือล้มเหลว อยู่ที่เราเลือก” ในระหว่างที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางของความสำเร็จนั้น เราจะถูกทดสอบด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะแข็งแกร่ง ทนทานได้มากน้อยขนาดไหน? ถ้าเราทนได้ เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าทนไม่ได้ เราก็จะถอดใจ ล้มเลิกไปในที่สุด เราทนได้หรือทนไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติ มุมมองของเราว่าเราคิดและเข้าใจในสิ่งที่เราทำอย่างไร? การมองบวกจะทำให้เรายืนหยัดต่อสู้กับปัญหา ทำให้ให้มีความหวัง มีกำลังใจ การมองลบจะทำให้เรา ท้อถอย หมดหวัง หมดกำลังใจ ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีสองมุมมองเสมอ คือ บวกกับลบ ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 : มีความมุ่งมั่น..มีความเพียรพยายามเป็นเลิศ มุ่งมั่น..ฟันฝ่า..จนกว่าจะสำเร็จ.. “มีความมุ่งมั่น..มีความเพียรพยายาม รับรองต้องสำเร็จ” คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพราะขาดความมุ่งมั่น ขาดความเพียรพยายาม ทำๆ หยุดๆ พอเจออุปสรรคปัญหา เจอการปฏิเสธไม่กี่ครั้ง ก็ล้มเลิก ไม่ยอมทำต่อ ไม่มีความสำเร็จใดได้มาง่ายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีอุปสรรคปัญหาทั้งนั้น จงอย่ากลัว อย่าท้อแท้หรือท้อถอย แม้จะล้มเหลวสักกี่ร้อยกี่พันครั้ง สักวันก็ต้องประสบความสำเร็จ ขออย่างเดียว อย่ายอมแพ้ ต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม มีจิตวิญญาณของนักสู้ มีจิตวิญญาณของผู้ชนะ ผู้ประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่น ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 6

ตอนที่ 6 : ทำทันที..อย่ารีรอ การลงมือทำ..นำมาซึ่งเป้าหมายที่ต้องการ “ทำทันที..อย่ารีรอให้เสียเวลา..” เมื่อมีความกล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ต้อง..เริ่มต้นลงมือทำทันทีอย่างจริงจัง..การลงมือทำอย่างจริงจังในทันทีนั้น..จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หลายต่อหลายคนเมื่อมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนแล้ว มักขาดการลงมือทำทันทีอย่างจริงจัง จดๆ จ้องๆ รีๆ รอๆ คิดไปคิดมา ทำหรือไม่ทำดี ก็เลยได้แต่วางแผนแล้วไม่ยอมลงมือทำเสียที เป้าหมายก็เลยไม่บรรลุผลตามต้องการ การลงมือทำทันที จะยากก็ตอนแรกๆ ครับ เพราะก้าวแรกยากเสมอ เรามักจะกลัวที่จะต้องลงมือทำ ยิ่งถ้าไม่เคยทำมาก่อนด้วย ยิ่งกลัวใหญ่เลย เราต้องเปลี่ยนใหม่ครับ คือต้องกล้า เหมือนตอนที่แล้วที่ผมบอกว่าต้องกล้าตัดสินใจลงมือทำ เมื่อเรากล้าลงมือทำในก้าวแรก ก้าวต่อไปก็ไม่ยากครับ เพียงแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ...

Read More