วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 RIT จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บ.จุงหว่าง บราเดอร์ส

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม” สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) โดย อ. ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจากบริษัท จุงหว่าง บราเดอร์ส จำกัด จัดกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมให้กับผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานรวม 50 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในมุมมอง ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บรรยากาศ…เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพิ่มความรักความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่…นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ...

Read More

123 RIT สร้างนัก Motivator รุ่นที่ 30

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

Read More

123 วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 ” วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557″ เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!! วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพสนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่? 1. ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ...

Read More

123 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

“กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 % “ ในโครงการ Director Training โดย.. บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว กิจกรรมเริ่มต้นด้วยความพร้อมที่สนุกสนาน หล่อมหลอมความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการเริ่มต้นทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จได้ ทุกคนในทีมต้องมีจิตใจเต็มเปี่ยม 100 % ต้อง ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยกำลังกายและจิตใจแบบชนิดไม่”สำเร็จไม่เลิก” ถ้าทุกคนในทีมมีจิตใจอย่างนี้รับรองประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในการสร้างภาวะผู้นำในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง กิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ ...

Read More

123 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 “การเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการที่ดีนั้นต้องมีพื้นฐานการพูดที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทางบุคลิกภาพประกอบการพูดด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนพื้นฐานการพูดที่สำคัญในส่วนนี้ก่อน” “บุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญ บุคลิกภาพของพิธีกรต้องโดดเด่นดูดีสง่างาม ดึงดูผู้ฟังได้ตลอดเวลา” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557

Read More

123 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator” รุ่นที่ 29 เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ. บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังฝึกเรื่องบุคลิกภาพในการพูดอย่างเข้มข้น!!!!!

Read More

123 วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

“การอบรมวิทยากรนันทนาการอย่างมืออาชีพ” เป็นการอบรมการเป็นวิทยากรนันทนาการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการนำกิจกรรมนันทนาการอย่างมืออาชีพ ฝึกให้การคิด กล้าแสดงออก ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างความสามัคคี และความสนุกสนานร่วมกัน การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการนั้น พื้นฐานสำคัญคือ..ต้องกล้าคิด!!!!! กล้าทำ!!!!! กล้าแสดงออก!!!! ต้องก้าวข้ามความกลัวต่างๆ ไปให้ได้!!!! การอบรมนี้จัดโดย…การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นณ.โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557

Read More

123 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันในการทำงานเป็นทีม” “ชิงไข่พญานาค” เป็นกิจกรรมในการทำงานเป็นทีมที่มันส์สุดๆ ใครได้เล่นแล้วจะเข้าใจถึงความทุ่มเท ความมุมานะ ความเพียรพยายามบากบั่นร่วมกัน รวมถึงพลังความเชื่อมั่นและศรัทธา ความเสียสละ การวางแผน การให้อภัย ความร่วมไม้ร่วมมือในการแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีต่อกัน กิจกรรมนี้จัดโดย..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ในโครงการ “การอบรมวิทยากรนันทนาการอย่างมืออาชีพ” จัดขึ้นณ.โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

Read More

123 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” ...

นอกจากการฝึกปฏิบัติการพูดให้มีพลังแล้ว ยังฝึกปฏิบัติในเรื่องบุคลิกภาพอีกด้วย ในบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 26 จัดโดย..บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

Read More

123 “จุดจบของผู้นำ”

“จุดจบของผู้นำ” “ผู้นำ หากเจ้าเล่ห์ หลอกลวง เอาเปรียบ ขาดความจริงใจ ไม่มีความรับผิดชอบ ความเชื่อถือและความศรัทธาก็สูญสิ้น” การเป็นผู้นำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อถือและความศรัทธา หากไม่ได้รับความเชื่อถือและความศรัทธา ผู้นำก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับการยอมรับนับถือ ทำไมเถึงไม่ได้รับการยอมรับนับถือ อาจจะมาจากหลายสาเหตุ แต่เหตุผลประการหนึ่งคือ ความเจ้าเล่ห์ หลอกลวง ขาดความจริงใจ พูดไม่จริง ทำให้เกิดความหวาดระแวง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือขาดความรับผิดชอบ ผู้นำเมื่อทำผิดต้องยอมรับผิด หากไม่ยอมรับผิด ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำ ความเชื่อถือและความศรัทธาก็จะสูญสิ้นไปในที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ จุดจบของผู้นำก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า!!!!! การันตี!!!

Read More

123 “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 15 : “ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ...

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 15 : “ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงธรรม” ความถูกต้อง..เที่ยงธรรม..นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืน” หารเรามีความถูกต้องเที่ยงธรรมอยู่ในจิตใจ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียว แต่เราต้องมีผู้คนที่พบปะพูดคุยคุ้นเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทำธุรกิจร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญเราต้องร่วมกันกับเพื่อนหรือลูกน้องในการทำงานเป็นทีม การมีคุณสมบัติรักความถูกต้อง เที่ยงธรรม จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพราะความถูกต้องเที่ยงธรรมนั้นเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการทำงานร่วมกันที่มีกฎ กติกา มีระเบียบแบบแผน มีข้อกำหนดที่ทำให้การทำงานร่วมกันนั้นมีความสุข นอกจากนี้ยังทำให้เราเป็นบุคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังต้องมีความยุติธรรม มีความถูกต้องและเที่ยงธรรมด้วย เชื่อว่าคุณสมบัติในข้อนี้อยู่ในใจของทุกๆ คนอยู่แล้ว เพราะท่านคือผู้ประสบความสำเร็จที่รักในความถูกต้อง เที่ยงธรรม!!! จริงมั้ยครับ บทความโดย อ.กร ...

Read More

123 “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 14 : “ต้องทำให้ดีกว่าและดีที่สุด”

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 14 : “ต้องทำให้ดีกว่าและดีที่สุด” “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ส่วนวันพรุ่งนี้ต้องทำให้ดีที่สุด” หากเราคิดอยู่เสมอว่า “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ส่วนวันพรุ่งนี้ต้องทำให้ดีที่สุด” นั่นก็หมายความว่าทุกเวลานาที่ที่ผ่านไป เราใช้เวลาอย่างคุ่มค่าที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวัน และแน่นอน สิ่งที่ได้มาคือผลงานที่เราตั้งใจทำ หากเมื่อวานเราทำอะไรแล้วมีข้อผิดพลาด เราก็ต้องมาทบทวนแก้ไขใหม่เมื่อที่เคยได้กล่าวไว้ในตอนที่ 13 แล้ว ฉะนั้นอย่าให้ผิดพลาดอีก แล้วมุ่งมั่นตั้งใจใหม่ ทำใหม่ แล้วทำให้ดีกว่าเมื่อวาน “ส่วนวันพรุ่งนี้ต้องทำให้ดีที่สุด” จะทำให้ดีที่สุดได้วันนี้ต้องวางแผน วางแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไร ที่ไหน เมื่องไหร่ อย่างไร ถ้าวันนี้เวางแผนดี รับรองวันพรุ่งนี้ต้องดีทีสุดอย่างแน่นอน ...

Read More