วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 : มีความมุ่งมั่น..มีความเพียรพยายามเป็นเลิศ มุ่งมั่น..ฟันฝ่า..จนกว่าจะสำเร็จ.. “มีความมุ่งมั่น..มีความเพียรพยายาม รับรองต้องสำเร็จ” คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพราะขาดความมุ่งมั่น ขาดความเพียรพยายาม ทำๆ หยุดๆ พอเจออุปสรรคปัญหา เจอการปฏิเสธไม่กี่ครั้ง ก็ล้มเลิก ไม่ยอมทำต่อ ไม่มีความสำเร็จใดได้มาง่ายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีอุปสรรคปัญหาทั้งนั้น จงอย่ากลัว อย่าท้อแท้หรือท้อถอย แม้จะล้มเหลวสักกี่ร้อยกี่พันครั้ง สักวันก็ต้องประสบความสำเร็จ ขออย่างเดียว อย่ายอมแพ้ ต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม มีจิตวิญญาณของนักสู้ มีจิตวิญญาณของผู้ชนะ ผู้ประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่น ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 6

ตอนที่ 6 : ทำทันที..อย่ารีรอ การลงมือทำ..นำมาซึ่งเป้าหมายที่ต้องการ “ทำทันที..อย่ารีรอให้เสียเวลา..” เมื่อมีความกล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ต้อง..เริ่มต้นลงมือทำทันทีอย่างจริงจัง..การลงมือทำอย่างจริงจังในทันทีนั้น..จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หลายต่อหลายคนเมื่อมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนแล้ว มักขาดการลงมือทำทันทีอย่างจริงจัง จดๆ จ้องๆ รีๆ รอๆ คิดไปคิดมา ทำหรือไม่ทำดี ก็เลยได้แต่วางแผนแล้วไม่ยอมลงมือทำเสียที เป้าหมายก็เลยไม่บรรลุผลตามต้องการ การลงมือทำทันที จะยากก็ตอนแรกๆ ครับ เพราะก้าวแรกยากเสมอ เรามักจะกลัวที่จะต้องลงมือทำ ยิ่งถ้าไม่เคยทำมาก่อนด้วย ยิ่งกลัวใหญ่เลย เราต้องเปลี่ยนใหม่ครับ คือต้องกล้า เหมือนตอนที่แล้วที่ผมบอกว่าต้องกล้าตัดสินใจลงมือทำ เมื่อเรากล้าลงมือทำในก้าวแรก ก้าวต่อไปก็ไม่ยากครับ เพียงแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 5

ตอนที่ 5 : มี “ความกล้า” กล้าตัดสินใจลงมือทำ หากไม่กล้า..ก็ไม่มีทางก้าวไปสู่..เป้าหมาย.. “สำเร็จได้..ใจต้องกล้า..” อุปสรรคปัญหาสำคัญของความสำเร็จคือความกลัว!!!! คนเรามักจะกลัว โดยเฉพาะความกลัวที่ไม่รู้ว่า เส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นมีอะไรบ้าง ความไม่รู้ ทำให้เรากลัว ทำให้เราขาดความเชื่อมั่น ยิ่งทำแล้วล้มเหลว ยิ่งกลัวใหญ่ ยิ่งมีเสียงรอบข้างมาบอกว่าทำไม่ได้ก็ยิ่งกลัว เลยไม่กล้าทำอะไรเลย และมักจะขาดความเชื่อมั่นกลายเป็นคนล้มเหลวไปเลย สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความกลัวคือ “ความกล้า” ความกล้าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จ ความกล้าทำให้เรามีความเชื่อมั่น ความกล้าทำให้เรามีพลัง ความกล้าทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่มีความกล้าติดตัวด้วยกันทั้งนั้น กล้าแลก กล้าลงทุน โดยเฉพาะ ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 4

ตอนที่ 4:เป็นนักวางแผน ค้นหาวิธีการให้บรรลุเป้าหมาย วิธีมีหลากหลาย….แต่สุดท้ายต้องบรรลุผลที่ต้องการ… “วางแผนดี..มีวิธีหลากหลาย..บรรลุเป้าหมายแน่นอน” การวางแผนค้นหาวิธีที่ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการนั้นสำคัญมาก ถ้าวางแผนดี มีความรัดกุม มีความละเอียดรอบคอบ รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร มีวิธีการที่จะทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง? จะทำให้เรามองเห็นความสำเร็จอยู่เบื้องหน้า ทำให้เรามีความหวัง มีกำลังใจ ประกอบกับเรามีแรงบันดาลใจด้วยแล้วจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่โดยส่วนใหญ่คนเรามักขาดการวางแผน หรือวางแผนไม่ละเอียดมากพอ มักไม่ค่อยคิดต่อว่าถ้าแผนที่วางไว้นั้นไม่บรรลุเป้าหมายแล้วจะทำอย่างไร จะมีแผน 2 แผน 3 รองรับหรือไม่ หรือจะหาวิธีการอื่นหรือไม่ จึงทำให้ประสบความล้มเหลว ครั้งแล้วครั้งเล่า การวางแผนที่ดีนั้นต้องเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ว่าต้องทำอย่างไร? ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

ตอนที่ 3:สร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมาย ความสำเร็จเกิดจากแรงบันดาลใจ…. ฝันให้ไกล..แล้วไปให้ถึง.. “เป้าหมายพิชิตได้ด้วยแรงบันดาลใจ” เมื่อเรามีการตั้งเป้าหมายที่เราจะก้าวไปให้ถึงแล้ว อะไรล่ะที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายได้ นั่นก็คือแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจคืออะไร? หลายคนคงสงสัย อ้าว!!!! แล้วไม่ใช่เป้าหมายหรือ? ต้องอธิบายให้เข้าใจครับ เป้าหมายก็คือสิ่งที่เราต้องไปให้ถึง ส่วนแรงบันดาลใจคือพลังผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย หลายคนมึเป้าหมายที่ชัดเจนก็จริงแต่ขาดแรงบันดาลใจ เมื่อเจออุปสรรคปัญหาจะท้อทันที นานเข้าก็จะถอดใจไม่กล้าสู้ต่อ แต่อีกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมกับมีแรงบันดาลใจที่ต้องทำให้ได้ เช่นแม่ขยันทำงานอย่างไม่ย่อท้อแม้จะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็สู้ เพราะแรงบันดาลใจของแม่คือลูก แม่จึงททุกอย่างเพื่อลูก ประสบการณ์ตรงจากผมเองเลยครับ เมื่อก่อนนี้ผมมีน้ำหนัก 87 ก.ก. ซึ่งอ้วนมากๆ แต่ปัญจุบัน ผมลดน้ำหนักลงเหลือ 69 ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

ตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ชีวิตต้องมีทิศทาง มีเป้าหมายให้ก้าวเดิน… “เรือที่ไร้ทิศทาง จะลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเล” การมีเป้าหมายถือเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของผู้ที่อยู่บนเส้นทางของความสำเร็จ ในตอนที่แล้วเรารู้แล้วว่าเราคือใคร? ตอนนี้เราต้องมารู้ว่าคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นคือ..ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีคนจำนวนมากอีกเช่นกันที่ ไม่มีเป้าหมาย หรือมี แต่ก็ไม่ชัดเจน คือจับต้องไม่ได้ หรือไม่สามารถวัดผลออกมาได้ ว่าเป็นอย่างไร? บางทีมีเป้าหมาย แต่ก็แกว่งไป แกว่งมา เพราะจิตใจไม่มั่นคง คือมีเป้าหมายเยอะไปหมด อยากทำไปเสียทุกอย่าง แต่ไม่สำเร็จอะไรเลยสักอย่าง ดังนั้น นอกจากจะรู้ว่าเราคือใครแล้ว รักและชอบทำอะไรแล้ว เราต้องตั้งเป้าหมายทให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไร มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร? แล้วต้องกำหนด ...

Read More

123 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ

ตอนที่1: เราคือใคร? เราต้องเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็น… “ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วจะพบกับความสำเร็จ” มีผู้คนมากมายทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำ บางคนก็ฝืนใจทำ บางคนก็ทำไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่ชอบหรือไม่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ หรือบางคนก็ทำมาหลายอย่างหลายอาชีพแล้วไม่สำเร็จสักที ทำแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนแล้วก็ทำใหม่ ทำได้ไม่นานก็เปลี่ยนอีก เปลี่ยนแล้วก็เลิกอีก เปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา โบราณเขาว่า “เป็นคนจับจด” คือทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน สรุปแล้วก็ล้มเหลวมาโดยตลอด หาความสำเร็จไม่ได้สักที ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตอบได้เลยว่า เพราะ “เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร?” อย่าพึ่งตกใจนะครับ คำว่าไม่รู้วาเขาเป็นใครใม่ใช่ไม่รู้จักชื่อนามสกุลตัวเอง แต่คำว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนั้นหมายถึง ไม่รู้ว่าตัวเอง ชอบและรักงานอะไร? ชอบแบบไหน ...

Read More

123 สำเร็จได้เพราะ ชนะใจตัวเอง

“ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ..ชนะใจตัวเอง” บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” นั่นหมายถึงอำนาจของจิตที่อยู่เหนือร่างกายนั่งเอง จิตเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่มีอำนาจมากมายมหาศาลเหลือเกินสั่งให้ทำอะไรก็ได้ อยากได้อะไรก็ได้ เรามักจะตามจิตใจของเราเอง อยู่บ่อยๆ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมแพ้จิตใจตัวเอง ไม่เคยทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้เลย มักท้อถอย ท้อแท้ ไม่อดทน ขาดความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ ตั้งใจทำอะไรก็ทำไม่สได้สักที ล้มเหลวตลอดเวลา หากถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเอาชนะจิตใจตัวเองให้ได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับ หากเราจะตั้งใจลงมือทำมันจริงๆ ลองมาเรียนรู้กันดูเพื่อความสำเร็จของเรานะครับ การเอาชนะจิตใจตัวเองนั้นเริ่มต้นจาก 1.ตั้งเป้าหมาย ก่อนว่าจะต้องการทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้อย่างไร? ในระยะเวลาเท่าไหร่? ไม่ว่าเจออุปสรรคปัญหามากมายขนาดไหนเราก็ไม่ยอม ไม่ท้อถอย โดยใช้หลักการในการคิดว่า “ไม่สำเร็จไมเลิก” ...

Read More

123 บทบาทภาวะผู้นำตอน…ผู้นำที่ดี..ต้องมีความยุติธรรม

” ความยุติธรรม นำมาซึ่งความเชื่อถือและศรัทธา” พูดถึงความยุติธรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการบริหาร ในการปกครองคนในองค์กร หรือคนในสังคม คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำตั้งแต่ระดับเล็กเช่นผู้นำในครอบครัว พ่อ แม่ ไปจนถึงผู้นำระดับสูงสุดเป็นระดับประเทศหรือระดับโลก ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีความยุติธรรมทั้งสิ้น ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้นำ คงไม่ต้องบอกว่าความยุติธรรมคืออะไร? เพราะเราท่านก็ทราบกันดีอยู่ว่า อะไรก็ตามที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลโดยทัดเทียมกัน ก็ถือว่ามีความยุติธรรมทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่เท่าเทียมกันก็ไม่ถือว่าไม่มีความยุติธรรม ตัวอย่างง่ายๆ ว่าถ้าแม่มีลูกอยู่ 5 คน มีขนมอยู่ 4 ชิ้น แล้วแบ่งให้ลูกทุกคนๆ ละ 1 ชิ้น ...

Read More

123 อุปสรรคปัญหา แก้ได้ ถ้าจริงใจต่อกัน

“ที่ใด..มีปัญหา..ที่นั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลง..” อุปสรรคปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากตัวเราเอง หรือปัญหานั้นจะมาจากผู้อื่น แต่ทุกปัญหาต้องวิเคราะห์และแก้ไขต้นเหตุอย่างแท้จริงว่ามาจากอะไร? ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเล็ก หรือปัญหาใหญ่ หรือปัญหาสลับซับซ้อน ถ้ารู้ต้นเหตุที่แท้จริงก็แก้ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากตัวเราเองคนเดียว แต่โดยส่วนใหญ่ปัญหาหลายๆ ปัญหามักมาจากบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเรา ยิ่งสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแก้ยาก ปัญหาที่แก้ไม่ได้ส่วนใหญ่มักมาจาก ความไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างแท้จริง ถือยศ ถืออย่าง ยึดติดอัตตา ตัวตน ยึดติดตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่ และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความจริงใจจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลง ถ้าทุกคนมีความจริงใจต่อกัน ไม่มีวาระซ้อนเร้นและไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน เปิดอกคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ...

Read More

123 กิจกรรม Walk Rally

“สามัคคีร่วมใจ ไปกับกิจกรรม Walk Rally ” กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งในการฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยในแต่ละทีม ต้องหล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกัน ผูกพันกัน สามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน เสียสละ ให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งต้องช่วยกันคิดและวางแผนร่วมกันในการทำงานเป็นทีม ทำคะแนนในแต่ละฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละฐานกิจกรรม กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมนอกห้องสัมมนาที่ให้ความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายอย่างมีความสุขโดยการร้องรำทำเพลงในระหว่างเดินทางเข้าฐานกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ...

Read More

123 มนุษย์มีพลังศักยภาพ

“เงินในธนาคารยิ่งเบิกมาใช้ยิ่งหมด..แต่พลังศักยภาพในตัวเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม” “มนุษย์มีพลังมากมาย มีศักยภาพเหลือหลาย ยิ่งใช้..ยิ่งเพิ่ม” หากเราฝากเงินในธนาคารไม่ว่าจะมากเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าเราเบิกมาใช้เรื่อยๆ ไม่นานเงินในธนาคารนั้นก็หมด แต่ถ้าเป็นพลังในตัวเรา ถ้าเราเบิกมาใช้ยิ่งมากเท่าไหร่ กลับยิ่งเพิ่มขึ้น.. จะสังเกตุได้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามยิ่งทำยิ่งเก่ง ยิ่งทำยิ่งชำนาญ นั้นแหละที่บอกว่าพลังของเรายิ่งเบิกมาใช้ยิ่งเพิ่ม บางคนสามารถทำอะไรได้มากมาย แต่ทำไมบางคนทำอะไรไม่ได้เลย หรือดึงศักยภาพมาใช้ไม่ได้ หรือใช้ได้น้อย สาเหตุประการสำคัญคือ ความกลัว!!!!! ขาดความเชื่อมั่น!!!!! จิตใจเราถ้ากลัวแล้วขาดความเชื่อมั่น จะทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรก็กลัวไปหมด ไม่กล้าไปหมด ศักยภาพที่มีอยู่ก็ยิ่งหดหาย แต่ถ้ากล้าเริ่มต้น กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ กล้าลงมือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เรียกว่ากล้าเปลี่ยนแปลง ...

Read More