วิทยากร ผู้นำการสัมมนา

a-korn

อ.กร การันตี (อ.ธนกร เอี่ยมละออ)

อ. ธนกร เอี่ยมละออ
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
(ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน)
– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
– วิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต – ที่ปรึกษา บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม – สัมมนา
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม – สัมมนา
มากกว่า 20 ปี เป็นนักฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการอบรม – สัมมนา หลายรูปแบบ
หลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power of Motivation in Network Marketing
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Coaches
8. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำที่ดี
9. พลังคิดบวก ทัศนคติสู่ความสำเร็จ
10. พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ
11. กลยุทธ์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์
12. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
13. กิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่น สู่ความสำเร็จในการทำงาน
14. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. พลังทีม 100 %
16. การบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ Service Mind
17. ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย
18. ทักษะการทำธุรกิจเครือข่าย
19. การพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอ

ผลงานที่ผ่านมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น
หน่วยงานภาครัฐ กว่า 27 หน่วยงาน
* กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
* กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หลักสูตรวิทยากรนักแนะแนวมืออาชีพ)
* ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ (กิจกรรมนันทนาการ)
* สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ กายใจดี ชีวีมีสุข)
* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) (หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง)
* สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* การเคหะแห่งชาติ
* กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
* กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
* การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ)
* กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักบริหาร)
* เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ. กระบี่
* สำนักงานศาลปกครอง (ปฐมนิเทศ ข้าราชการศาลปกครองบรรจุใหม่ปี 2553)
* สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักสูตรภาวะผู้นำ)
* สรรพากรหาดใหญ่ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์)
* สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) (ความสำคัญของเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร)
* สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
* เทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์
* สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (อบรมการพูดสำหรับนักวิชาการ)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 9 หน่วยงาน
* บริษัท ขนส่ง จำกัด (การสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่)
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวิทยากรบรรยายและหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ)
* บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (หลักสูตรพลังการนำเสนอ)
* บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรทัศนคติสู่ความสำเร็จ)
* CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
* สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (กิจกรรมนันทนาการ)

บริษัทเอกชน กว่า 34 บริษัท
* บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด
* บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท โล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
* บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด (หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
* บริษัท อองกา อาทฟูลไลท์ จำกัด
* ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
* บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
* ไอดีเอ คลินิก และ จิ๊บจิ๊บ สตูดิโอ จำกัด
* บริษัท พี เอ็น มารีน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
* บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด
* บริษัท เกรท เฮิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* หจก. ดี.เอส.ที. เทคนิคคอลเซอร์วิสและซัพพลาย
* บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
* บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
* บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
* บริษัท เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ในเครือ ตลาดยอดพิมาน
* บริษัท ในเครือ สยาม กรุ๊ป
* บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* บริษัท นครทองคอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด
* บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
* บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด
* บริษัท เมอริท แกรนด์ จำกัด
* บริษัท อาก้า ซีสเต็มส์ จำกัด

* กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
* โรงพยาบาลวิภาวดี และกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร

บริษัทเครือข่าย 14 บริษัท
* บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
* บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
* บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เวิลด์ คอนเนค พลัส จำกัด
* บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติงส์ จำกัด
* บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
* บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
* บริษัท ไบเนทโปรแกรมลีดเดอร์ชิพ จำกัด
* กลุ่มนักธุรกิจอิสระ บริษัท เอมสตาร์ จำกัด
* กลุ่มผู้นำภาคตะวันออก บริษัท ดีเอ็กซ์เอน ประเทศไทย จำกัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 9 แห่ง
* มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ)
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
* สโมสรนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
* วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
* โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ. สมุทรปราการ
* โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม
* โรงเรียน อำนวยศิลป์ธนบุรี (สัมมนาให้คณะครู อาจารย์และบุคลากร)
______________________________

ผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 250 คน
ผลงานการสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 217 คน
ผลงานการสร้างพิธีกร ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 112 คน
ผลงานการสร้างนักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ จำนวนมากกว่า 300 คน

อาจารย์ ธนกร เอี่ยมลออ เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดำเนินธุรกิจการอบรม
ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
อาจารย์ ธนกร เอี่ยมละออ เป็นนักสร้างมืออาชีพ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา
มานับไม่ถ้วน อ.ธนกร มีจุดเด่นที่สำคัญ..คือเป็นนักฝึกอบรมที่บรรยายได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
โดยการันตีคุณภาพว่า “ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน”
ตามฉายา…นักสร้างมืออาชีพ “อ. กร การันตี”

 

ภาพด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1

 

มหาวิทยาลัยเทคโทคโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

 

2

 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

3

 

 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

4

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

5

 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :

3

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : 

4

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

5

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

6

 

สำนักงานศาลปกครอง

7

 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom

8

 

สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม

9

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

10

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.)

11

 

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ. ชุมพร

12

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

14

 

กรมการขนส่งทางบก

15

 

เทศบาล ตำบลกังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

16

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

17

 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18

 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

1

 

บริษัท นิวไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2

 

บริษัท  นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

3

 

บริษัท  ตลาดยอดพิมาน กรุ๊ป  จำกัด

4

 

SK. Commercial Group

5

 

บริษัท  ทรู  บิสชิเนสคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

6

 

winner group

7

 

บริษัท ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

9

 

บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

10

 

บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด

11

 

AM  TEAM

12

 

SK Commercial Group

13

 

Only One Group

14

 

Siam Group

15

 

บริษัท นครทอง คอนเซาท์แทน กรุ๊ป จำกัด

16

 

บริษัท ผาทองกรุ๊ป จำกัด

17

 

บริษัท ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด

18

 

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

19

 

บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด

20

 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

21

 

กลุ่มนักธุรกิจเอมสตาร์ ICDS กรุ๊ป

22

 

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

23

 

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

24

 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จำกัด

25

 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จำกัด

26

 

บริษัท เอเชียนไลฟ์  จำกัด

27

 

บริษัท ทรู บิสซิเนสคอปอเรชั่น จำกัด

28

 

บริษัท เมอริทแกรนด์ จำกัด

29

 

บริษัทแด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

30

 

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

31

 

บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

32

 

บริษัท พี.อาร์.ออแกไนซ์  จำกัด

33

 

บริษัท มาชาล่า  (ประเทศไทย)  จำกัด

34

123 สถาบันRIT อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 ...

“บุคลิกภาพและพลังการพูดถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เชื่อและทำตาม หากพูดไม่เป็น ไม่มีพลังในการพูด ก็คงยากที่จะสร้างองคฺ์กรให้เติบโตหรือประสบความสำเร็จได้ “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

Read More

123 อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 ...

“ความหมายของพิธีกร” พิธีกร หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย การบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 เมื่อวันที่ 29 – 31 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

Read More

123 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร”เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.กร การันตีและทีมงาน ได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ให้จัดโครงการอบรม “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร” ให้กับผู้จัดการ หัวหน้างาน จำนวน 100 ท่านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่เต็มไปด้วยความรู้ แนวคิด การทำงานเป็นทีม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จ

Read More

123 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38 “การพูดหมายถึงการสื่อความหมายที่ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการเปล่าวาจาระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง สามารถสื่อความหมายนั้นๆ ได้จากภาษาและเสียง” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 พระโขนง กรุงเทพฯ

Read More

123 อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

“พื้นฐานดีมีแต่ความสำเร็จในอนาคต” “การปลูกฝังพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถปลูกฝังให้เยาวชนฝึกพูดแต่ในสิ่งที่ดี ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1 ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

Read More

123 อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 68 ” เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

Read More

123 วิทยากร ต้องวางแผนก่อนการบรรยายทุกครั้ง

“การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของวิทยากร การวางแผนทำให้การบรรยายนั้นประสบความสำเร็จ การวางแผนทำให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าจะบรรยายเพื่ออะไร? บรรยายให้ใครฟัง รวมถึงต้องรู้ว่าบรรยายวันไหน เวลาไหน? ใช้เวลาเท่าไหร่? และสถานที่ ที่ไหน? นอกจากนี้ยังต้องรู้ว่า ผู้ฟังมีจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นอย่างไร? และต้องจัดทำห้วข้อการบรรยายเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการอบรมด้วย” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 68 ” เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง ...

Read More

123 บทบาทที่ดีของวิทยากร

“วิทยากรต้องมีบทบาทที่หลากหลายในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปสู่ผู้เข้าอบรม – สัมมนา บทบาทที่ดีของวิทยากรมี 5 บทบาทด้วยกันคือ 1. เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้่ 2. เป็นผู้สอน 3 .เป็นผู้ฝึก 4 เป็นพี่เลี้ยง 5. เป็นผู้บรรยาย ทั้ง 5 บทบาทนี้วิทยากรต้องหมั่นฝึกฝนให้ครบเครื่อง” การบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออชีพรุ่นที่ 68 ” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร ...

Read More

123 อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การฝึกฝนพลังการพูดในแต่ละรอบ ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายาม มีความตั้งใจ ปรับเปลี่ยน พัฒนาจนมีบุคลิกภาพการพูดได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626544940746947.1073741852.102508573150589&type=1   Post by Rich Inter ...

Read More

123 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

บุคลิกภาพในการพูดเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที พลังเสียงคือหัวใจสำคัญของการ Motivate ฝึกฝนอย่างเข้มข้น ไหวพริบปฏิภาณคือการแก้ไขเหตุกาณ์เฉพาะหน้าให้บังเกิดผลดีได้ทันท่วงทีโดยสอดคล้องด้วยเหตุและผลอย่างเหมาะสม ไหวพริบปฏิภาณเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมี ใครมีมากย่อมเกิดประโยชน์กับตัวเองมาก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี ไหวพริบปฏิภาณเป็นบุคลิกภาพภายใน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกฝน ผู้เข้าอบรมจึงฝึกฝนกันอย่างเต็มที่! การอบรมนี้เกิดขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32 ณ. บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/richtraining

Read More

123 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

Read More

123 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39” วิทยากรกำลังถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่ พร้อมการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น!!การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

Read More