ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 3

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 2

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 1

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมพิธีกร รุ่นที่ 43

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม นัก Motivator รุ่นที่ 40

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 78

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More