ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

Read More

ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม Power Of Presentation

Read More

ความรู้สึก ก่อน – หลัง อบรม ...

Read More

ความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรม พลังผู้นำTeam 100 %

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More