บุคคลทั่วไป

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

Read More

การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

Read More

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

Read More

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

Read More