ผลงานของเรา

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

Read More

นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ ...

Read More

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

Read More

เข้มข้น!!! การฝึกวิทยากร รุ่นที่ 102

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

Read More

LHM จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ LHM ครั้งที่ 2

Read More

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 99

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

L’OCCITANE กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกฯ รุ่นที่ 2

Read More

L’OCCITANE กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกฯ

Read More