ผลงานของเรา

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

Read More

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

Read More

ภาพกิจกรรมหลอมเพชร บทบาทผู้นำทีม 100 %

Read More

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team ...

Read More

ขอบคุณลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจให้เรา

Read More

โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Read More

อบรม – สัมมนา “วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” 17 ...

Read More

กกต. ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

Read More

“บทบาทผู้นำองค์กร” บริษัท นันธการ์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

Read More