ผลงานของเรา

RIT สร้างนัก Motivator รุ่นที่ 30

Read More

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

Read More

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” ...

Read More

การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

Read More

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

Read More

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

Read More