ผลงานของเรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

Read More

RIT จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บ.จุงหว่าง บราเดอร์ส

Read More

RIT สร้างนัก Motivator รุ่นที่ 30

Read More

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

Read More

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” ...

Read More

การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

Read More

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

Read More

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More