ผลงานของเรา

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

Read More

RIT จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บ.จุงหว่าง บราเดอร์ส

Read More

RIT สร้างนัก Motivator รุ่นที่ 30

Read More

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

Read More

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More