หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

Read More

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 4

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท.รุ่นที่ 3

Read More

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี รุ่นที่ 2”

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 1

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท. รุ่นที่ 4

Read More

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “กายใจดี ชีวีมีสุข”

Read More

กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรม Power Of ...

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์” โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read More

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพ

Read More