หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน

Read More

ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง

Read More

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

Read More

กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

Read More

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 4

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท.รุ่นที่ 3

Read More

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี รุ่นที่ 2”

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 1

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท. รุ่นที่ 4

Read More