หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กองพัฒนาบุคลากร กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More

การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์

Read More

เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารอากาศโยธิน๑

Read More

การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน

Read More

ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง

Read More

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

Read More

กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

Read More

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

Read More