ผลงานของเรา

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56

Read More

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม“ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

การอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังการพูด รุ่นที่ 45

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation รุ่นที่ ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More

“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ...

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More