ผลงานของเรา

สำนักงาน กสทช. สายยงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ ...

Read More

สำนักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56

Read More

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม“ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

การอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังการพูด รุ่นที่ 45

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation รุ่นที่ ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More