ผลงานของเรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กองพัฒนาบุคลากร กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More

ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ...

Read More

อบรมพิธีกรอบรมสัมมนา รุ่นที่ 54

Read More

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 53

Read More

Power Of Presentation พลังการนำเสนอ รุ่นที่ ...

Read More

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

Read More

วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More