ผลงานของเรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation รุ่นที่ ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More

“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ...

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More

ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ...

Read More

อบรมพิธีกรอบรมสัมมนา รุ่นที่ 54

Read More