ผลงานของเรา

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56

Read More

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม“ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

การอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังการพูด รุ่นที่ 45

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation รุ่นที่ ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More

“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ...

Read More