ข่าวสาร

อ.กร เยี่ยมเยียนวิทยากรนักแนะแนวต้นแบบ สนง.จัดหางาน สุราษฎร์ฯ ระนอง ...

Read More

อบรมบทบาทภาวะผู้นำ รุ่นที่ 18

Read More

R.I.T. จัดการอบรม “เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

ชีวิตและอนาคตเรา เราเลือก เรากำหนดเอง

Read More

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม Inspiration

Read More

คลิปตัวอย่างกิจกรรม Power Of Inspiration

Read More

“Power Of Inspiration” พลังแรงบันดาลใจคืออะไร?

Read More

สำเร็จ…เพราะใช้สมองถูกข้าง

Read More

หยั่งรู้ได้ ทำอะไร ก็สำเร็จ

Read More

นิวไลฟ์ จัดอบรมพลังทีม 100 % โครงการ ...

Read More

รอบรู้และรู้รอบ รู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง นำทางสู่ ...

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More