ข่าวสาร

หยั่งรู้ได้ ทำอะไร ก็สำเร็จ

Read More

นิวไลฟ์ จัดอบรมพลังทีม 100 % โครงการ ...

Read More

รอบรู้และรู้รอบ รู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง นำทางสู่ ...

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 103

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

Read More

นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ ...

Read More

สุขหรือทุกข์ ง่ายหรือยาก หนักหรือเบา เรากำหนดเอง

Read More

ทำไมวิทยากรจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก

Read More

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

Read More