ข่าวสาร

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

Read More

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” ...

Read More