ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

Read More

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

Read More

วิทยากร ต้องวางแผนก่อนการบรรยายทุกครั้ง

Read More

บทบาทที่ดีของวิทยากร

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

Read More

RIT จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บ.จุงหว่าง บราเดอร์ส

Read More

RIT สร้างนัก Motivator รุ่นที่ 30

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!!

Read More